صفحه ۱۷۵

مسائل زکات

(سؤال) چرا معمولا در کلمات، عاملان زکات را در درجه اول قرار می‎دهند؟ در حالی که در آیه قرآن در ردیف سوم قرار گرفته اند و اولین مصرف را فقرا ذکر کرده است ؟

(جواب:) تقدیم و تأخیر مصارف زکات در مقام بیان، احیانا برخلاف ترتیب قرآنی، موضوع و امر مهمی نیست. ملاک قرآن است که اولین مصرف را فقرا ذکر کرده است.

(سؤال) شرکت فاضلاب تهران بابت آب فاضلاب که کشاورزان از آن استفاده می‎کنند مبلغی می‎گیرد؛ آیا با این وصف، زکات گندم و جو این کشاورزان یکدهم است یا یک بیستم ؟

(جواب:) مانند آب نهرها یا کانال هایی است که پول می‎گیرند که زکات آنها 110 است.

(سؤال) من تا 25 سالگی تحت تکفل پدرم بودم، پدرم چند هکتار زمین دیمی دارد که بیشتر سال ها گندم، باقلا و لوبیا که به آب کمتری نیاز دارد می‎کارد و با فرض این که پدرم زکات مالش را نمی داده و نمی دهد تکلیف چند سالی که با پدرم زندگی می‎کردم چه می‎شود؟ اکنون در سن 36 سالگی هستم اگر قرار است زکاتی پرداخت کنم چه مقدار باید محاسبه کنم ؟

(جواب:) اگر یقین دارید از مال متعلق زکات مصرف کرده اید باید زکات آن را به نسبت آن مقدار بپردازید و چون دیم بوده 110 از مقدار مصرف را باید بپردازید.

(سؤال) شخصی در کشور افغانستان زمین زراعی خود را اجاره داده است و این زمین به حد نصاب زکات نمی رسد؛ اما از آن جایی که اجاره هر سال در طول بیست سال انباشته شده، به مقداری رسیده که در حد نصاب است؛ آیا به این میزان گندم زکات یا خمس تعلق می‎گیرد؟

ناوبری کتاب