صفحه ۱۷۲

(سؤال) آیا به دیه، قبل از این که سال بر آن بگذرد، خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) ظاهر این است که به دیه، خمس تعلق نمی گیرد و آن در حکم ارث است.

تصرف در خمس

(سؤال) آیا می‎توان پول خمس داده شده رابه جای پولی که خمس آن داده نشده گذاشت و در حین مصرف آن را جابه جا کرد؟

(جواب:) اگر همه آنها در بانک باشد با نیت می‎توانید هر کدام را بردارید، ولی اگر در محلی مخلوط شده احتیاط کنید.

(سؤال) کسی که از پول خمس نداده اشیایی را بخرد و به خانواده خود ببخشد چه حکمی دارد؟

(جواب:) ضامن خمس است و گیرنده هدیه هم اگر بداند ضامن است.

مصرف خمس

(سؤال) آیا کسی که خمس بدهکار است می‎تواند سهم امام یا قسمتی از آن را جهت صرف امر خیری که خود مصلحت می‎داند پرداخت کند؟

(جواب:) باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و شما مجازید از ثلث سهم امام (ع) به فقرا و امور مربوط به ترویج مذهب کمک کنید.

(سؤال) برای نگه داری دختران فراری از اموالی که متعلق به ایتام و یا وجوهات شرعی و یا وقف است، آیا می‎توان استفاده کرد؟

(جواب:) برای مورد سؤال می‎توان از سهم سبیل الله زکات و نیز سهم مبارک امام (ع) که نصف خمس است البته با اجازه مرجع تقلید استفاده کرد.

(سؤال) اشخاصی که بدهی از بابت سهم مبارک امام (ع) و از سهم سادات دارند و به یک شخص روحانی غیر مجتهد مراجعه می‎کنند و مبلغی از این وجوهات را به خود شخص مدیون بخشش می‎کنند و مبلغی هم حواله می‎کنند که به اقربای خود از قبیل عمه، خاله، پسر و دختر شخص مدیون بپردازد؛ آیا این عمل صحیح

ناوبری کتاب