صفحه ۱۷۱

(جواب:) بهایی که منکر خاتمیت پیامبراکرم (ص) و احکام ضروری اسلام است مسلمان نبوده، بلکه دارای هیچ یک از ادیان الهی نیست بنابراین محکوم به طهارت نیز نمی باشد و اموال کسانی که سابقه مسلمانی داشته اند - در اثر ارتداد - به ورثه مسلمان آنها می‎رسد و کسانی که سابقه اسلام ندارند حکم سایر کفار را دارند که در شرایط استیمان؛ یعنی خواستن امنیت از حاکمیت اسلامی، نمی توان متعرض آنان و اموالشان شد.

(سؤال) در صورت خرید از اهل کتاب، مثل مسیحی ها یا یهودی ها، آیا پرداخت خمس مورد معامله واجب است ؟

(جواب:) در مورد خرید واجب نیست.

تصرف در مال متعلق خمس

(سؤال) شخصی از دنیا رفته که طبق اظهارات خودش در ایام حیات، وجوهات مالش را نپرداخته و چون وصیت کرده که بعد از وفاتش ورثه خمس اموالش را بپردازند و ورثه هم نمی دانند که کدام یک از اموال خمس دارد و کدام یک ندارد. لطفا با توجه به ما ترک ایشان ما را راهنمایی فرمایید.

(جواب:) به استثنای منزل مسکونی و لوازم آن، بقیه را اگر ارث از پدر و مادر آن مرحوم در بین آنها نباشد قبل از این که ورثه، ترکه را تقسیم کنند باید تخمیس شود و نسبت به منزل و لوازم آن نیز مصالحه نمایند.

(سؤال) در صورتی که خرجی پسر را پدر می‎دهد و پسر می‎داند که پدر خمس نمی دهد استفاده و سایر تصرفات چه حکمی دارد؟ وظیفه پسر چیست ؟

(جواب:) چنانچه پدر اعتقاد به خمس ندارد و یا اعتقاد داشته، ولی آن را پرداخت نمی کند و فرزند هم یقین ندارد آنچه در اختیار او قرار داده شده خمس به آن تعلق گرفته است، تصرف در آن مانعی ندارد و با فرض یقین اگر مال به صورت تملیک در اختیار او قرار گرفته باید خمس آن را داده و در بقیه تصرف کند و اگر بدون تملیک در اختیار وی قرار گرفته و پدر از دادن خمس آن امتناع می‎کند باید فرزند با اجازه حاکم شرع، خمس آن را خارج کرده و در بقیه تصرف کند.

ناوبری کتاب