صفحه ۱۷

معیارهای مذکور این جانب در شناخت مرجع تقلید جامع الشرایط دچار سرگردانی گشته ام چرا که در مقابل هر دو نفر خبره عادل که مرجعی را معرفی می‎کنند، دو نفر دیگر می‎توان یافت که شخص دیگری را معرفی می‎کنند. لذا مستدعی است در این مهم (شناخت اعلم در زمان حاضر) این جانب را یاری کرده و دلایل آن را بیان کنید.

(جواب:) راه های شناخت اعلم، علم، یا اطمینان شخصی به اعلمیت او، یا شیاع مفید علم، یا اطمینان و یا بینه در صورت عدم معارض است و اگر علم یا اطمینان به اعلمیت یکی از آن دو حاصل نشود، ظن به اعلمیت یکی از آنها کافی است؛ بلکه اگر احتمال دهیم که فقط یکی از آن دو نفر اعلم است همان فرد مقدم می‎شود و اگر در هر دو احتمال اعلمیت باشد، احوط در مسائل اختلافی بین این دو مرجع، عمل کردن به فتوای مرجعی است که فتوای او به احتیاط نزدیک تر باشد.

(سؤال) آیا اساسا انتخاب مرجع به معنای ضرورت تبعیت از یک فرد در کلیه امور و مسائل است یا در صورت وجود و حضور چند مرجع جامع الشرایط، افراد مخیر بین عمل به فتاوای هر یک از آنان در آن دسته از مسائل هستند که ظن احاطه بیشتر یا اعلمیت بر آن مسائل را دارد؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب در مسائل اختلافی باید احتیاط کرده و یا از اعلم تقلید کرد و اگر هر یک در یک رشته اعلم است باید در آن رشته از او تقلید کرده و اگر اعلم مردد بین چند نفر است و تشخیص آن میسر نیست عمل به احوط الاقوال از آنان شود و بالاخره تعیین شخص خاص در همه امور وجهی ندارد.

کیفیت کشف فتوای مجتهد

(سؤال) اگر انسان مسأله ای را در رساله ببیند و یا از فردی سؤال کند و به گمان این که درست فهمیده به آن عمل کند، اما بعدا متوجه شود که اشتباه فهمیده است در این صورت آیا شخص قاصر به حساب می‎آید یا مقصر؟

(جواب:) در فرض مذکور جاهل قاصر است.

ناوبری کتاب