صفحه ۱۶۷

(جواب:) خمس باید به مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود یا از او برای مصارف خاصی استجازه شود. و احوط، رجوع به مجتهد عادل اعلم یا مظنون الاعلمیة است و در صورت تساوی آنان رجوع به هر یک از آنان کافی است.

(سؤال) آیا خمس به عین تعلق می‎گیرد یا به ذمه ؟

(جواب:) به نظر این جانب به عین تعلق می‎گیرد.

(سؤال) به چه دلیل سهم مبارک امام زمان (ع) را باید به فقیه جامع الشرایط داد؟ آیا نمی توان آن را در راه مرضی امام زمان خرج کرد؟

(جواب:) سهم مبارک امام عجل الله تعالی فرجه برای منصب امامت ایشان است و در زمان غیبت، مجتهد جامع الشرایط عهده دار آن منصب است و چون یکی از مصارف مهم آن ترویج مذهب و تقویت حوزه های علمیه می‎باشد لذا باید سهم مبارک امام (ع) به نظر مجتهد جامع الشرایط صرف شود و در غیر این صورت یقین به برائت ذمه پیدا نمی شود.

(سؤال) فردی مبلغ پنج میلیون تومان خمس بدهکار بوده و تصمیم داشته که آن را بپردازد، ولی برای یکی از دخترانش مشکل مالی به وجود می‎آید که تا حد جدایی از شوهر می‎انجامد. وی برای جلوگیری از جدایی مبلغ مزبور را به دخترش می‎دهد؛ آیا خمس محسوب می‎شود؟

(جواب:) پرداخت وجوه شرعیه واجبه به واجب النفقه مجزی و کافی نیست.

(سؤال) شخصی مقلد یک مرجع است؛ آیا چنین فردی می‎تواند خمس و سهمین را برای مرجع دیگر بفرستد؟

(جواب:) اگر اختلاف نظر در مصرف داشته باشند جایز نیست.

(سؤال) اگر چند سال در دادن خمسی که بر ما واجب بوده تأخیر بیندازیم جریمه آن را چگونه حساب کنیم ؟

(جواب:) قیمت فعلی آنها را در نظر بگیرید.

(سؤال) آیا حقوق شرعی را می‎توان زودتر از موعد داد؟ مثلا آیا من

ناوبری کتاب