صفحه ۱۵۸

(جواب:) با فرض مذکور، منزل دیگر را اگر با درآمد سال در همان سال تهیه کرده خمس ندارد.

(سؤال) در رساله های عملیه گفته شده است اگر کافر ذمی از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد. آیا مقصود وقوع بیع و نتیجه آن است ؟ و آیا اگر انتقال زمین از مسلم به ذمی به موجب عقود دیگر، از جمله عقد صلح و مانند آن و یا به ارث و یا به عنوان جهیزیه و مهریه صورت گیرد ذمی مکلف به پرداخت خمس است ؟ و منظور از زمین، چه نوع زمین هایی است، زمین مفتوحة العنوة، زمین عشریه و...؟

(جواب:) بنابر نظر مشهور بین فقها اگر کافر ذمی زمینی را به هر نحوی از مسلمان بخرد، باید خمس آن را بپردازد و همین طور است اگر به واسطه معاوضات دیگری زمین را مالک شود؛ ولی در معاملات مجانی مورد اختلاف است و ظاهرا فرقی بین ارض عشریه و ارض مفتوحة العنوة در صورتی که مالک خود زمین شود نه مالک انتفاع، نیست و در هر صورت این حکم مطابق نظر مشهور فقهاست؛ ولی به نظر می‎رسد ثبوت خمس در خود زمین، محل اشکال بوده و احتمال دارد مراد حدیث و بعضی فقها در این مورد، خمس غلا ت هر سال زمین باشد که در حقیقت زکات غلا ت حاصل از زمین به جای یکدهم، دو برابر؛ یعنی یک پنجم می‎شود و باید به مصرف زکات برسد.

(سؤال) منزلی داشتم که خمس آن پرداخت شده بود آن را تبدیل به 18 واحد آپارتمان کردم. در حال حاضر از دو واحد آن استفاده می‎کنم و شش واحد آن نیز جهت ساخت ساختمان به فروش رفته است. بنابراین در حال حاضر ده واحد باقی مانده است. از ده واحد باقی مانده اگر به فرزندانم هر کدام یک واحد بدهم به چند واحد خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) آنچه را از ابتدا برای رفع نیاز خود یا فرزندانتان ساخته اید خمس ندارد، ولی خمس مازاد بر آن را - پس از کسر قیمت زمین که خمس آن را داده اید و نیز کسر بدهی هایی که بابت همان ساختمان و یا بابت مخارج همان سال به وجود آمده

ناوبری کتاب