صفحه ۱۵۷

برای فروش نیست، بلکه باغچه کوچکی برای زن و بچه است، حکم خانه مسکونی را دارد که در این صورت خمس واجب نیست.

(سؤال) پنج سال پیش قطعه زمینی را جهت کسب و سود دهی خریده ام بدون این که به آن زمین احتیاج داشته باشم در حال حاضر قیمت زمین پنج برابر شده است و خمس آن را تاکنون نیز نپرداخته ام. برای دادن خمس، آیا باید قیمت خرید را در نظر بگیرم یا قیمت فعلی را؟

(جواب:) اگر از درآمد غیر مخمس خریده اید خمس آن به قیمت فعلی لازم است.

(سؤال) اخیرا به کسانی که در اطراف یزدانشهر نجف آباد اسیل داشتند (اسیل های شاه آبادی ها) زمین هایی واگذار می‎شود، آیا به این زمین ها خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر به جای زمین موروثی یا زمین مخمس، زمینی به کسی داده شود به گونه ای که غنیمت تازه صدق نکند خمس واجب نیست، ولی اگر به کسی به بهانه ای زمینی هبه و یا واگذار کنند جزء درآمد سال محسوب است که اگر صرف مؤونه سال نشود باید تخمیس گردد.

(سؤال) پدرم زمینی را خریداری کرد و در آن یک خانه و دو باب مغازه ساخت. اما از آن جا که فروشنده کلاه بردار بود مجبور به فروش همان زمین یا پرداخت دوباره قیمت آن زمین است. ما به او می‎گوییم که چرا خمس اموالت را حساب نمی کنی ؟ می‎گوید: چون مقروضم خمس بدهکار نیستم و به درآمد من خمس تعلق نمی گیرد؛ آیا سخن وی درست است ؟

(جواب:) آنچه بابت زمین خانه پرداخت می‎شود خمس ندارد، ولی پولی که برای زمین و ساخت مغازه پرداخت می‎شود، سرمایه محسوب شده و پس از ادای قرض آن زمین خمس دارد.

(سؤال) شخصی در زادگاهش منزل مسکونی دارد وی چون مدتی از سال برای زندگی به شهر دیگری می‎رود، منزل مسکونی دیگری را نیز در آن شهر خریداری کرده است؛ آیا به منزل دوم خمس تعلق می‎گیرد؟

ناوبری کتاب