صفحه ۱۵۶

بدهکاری دارم (از سهم مشارکت خود) و اکنون زمان پرداخت آن فرا رسیده؛ آیا ضرورت به محاسبه خمس هست ؟

(جواب:) بنای زاید بر نیاز و شأن خود را اگر برای رفع نیاز فعلی فرزندانتان ساخته اید خمس ندارد، ولی اگر برای فروش ساخته اید خمس دارد. البته سر سال می‎توانید دیونی که در همین سال پیدا شده است و یا ناشی از ساخت همین بنا بوده است را از دارایی خود کسر کنید.

(سؤال) کسی که توان خرید منزل ندارد، ولی یک قطعه زمین برای ساخت منزل می‎خرد و این زمین سال ها معلق می‎ماند؛ آیا زمین و ترقی قیمت آن متعلق خمس است ؟

(جواب:) ترقی قیمت زمینی که برای ساختن منزل مورد نیاز خریداری شده خمس ندارد.

(سؤال) شخص مدیونی، قسمتی از زمین های ملکی اش را جهت ادای قرض و اداره امور زندگی، تبدیل به چند باب مغازه کرده و زمین آن را جهت ساختمان به افراد سازنده به حساب پنج و دو (یعنی از پنج باب مغازه که ساخته می‎شود دو باب آن مال سازندگان و سه باب آن مربوط به صاحب زمین است). حال آیا به آن تعداد مغازه که برای صاحب زمین باقی می‎ماند و از آن برای اداره امور زندگی روز مره و ادای قرض استفاده می‎کند خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر زمین های قبلی متعلق خمس نبوده مثلا به ارث رسیده یا اگر متعلق خمس بوده خمس آن پرداخت شده است قیمت مغازه هایی که فعلا سهم شما شده است اگر بیش از قیمت زمین های قبلی نباشد خمس واجب نیست و اگر بیشتر باشد خمس مازاد را پرداخت کنید.

(سؤال) شخصی از درآمد سال و در بین سال، ملک و یا باغی را - نه برای تجارت، بلکه برای نگه داری و استفاده - خریداری کرده است. مرقوم فرمایید: هنگام محاسبه اموال برای تخمیس، باغ و ملک را به قیمت فعلی محاسبه کند و یا به قیمتی که خریداری کرده است ؟

(جواب:) به قیمت فعلی محاسبه کند و اگر مقصود از باغ، استفاده از محصول آن

ناوبری کتاب