صفحه ۱۵۱

(جواب:) تأمین مؤونه زندگی و از جمله مسکن فرزندی که نیازمند است و خود از عهده آن بر نمی آید به عهده پدر است و پدر از درآمد سال می‎تواند در همان سال هزینه کند، ولی درآمد سال های قبل را باید اول تخمیس کرده و بعدا صرف نیازهای خود و فرزندان کند.

(سؤال) این جانب منزلی در روستا دارم که در شأن این جانب نبوده و خانواده نیز این منزل را دوست ندارند، لذا با گرفتن وام مسکن، منزلی شصت متری در اصفهان خریداری کردم که قصد سکونت در آن را ندارم، ولی برای پشتوانه اقتصادی فرزندان و خودم آن را نگه داشته ام. از طرفی منزل اول را رها کرده و به صورت مستأجر زندگی می‎کنم. اکنون توانایی خرید منزل جدید را پیدا کرده ام و با توجه به این که در سال های گذشته خمسی پرداخت نکرده ام تکلیف چیست ؟ ضمنا مقدار چهار میلیون تومان پول نقد دارم که برای خرید منزل در طی سال گذشته جمع آوری کرده ام، آیا به این نیز خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) چهار میلیون که برای خرید منزل جمع آوری کرده اید اگر سال از آن نگذشته باشد خمس ندارد و اگر سال گذشته بنابر احتیاط واجب خمس دارد و خانه شصت متری اگر از ابتدا برای سرمایه گذاری خریده شده باشد یا اکنون به عنوان سرمایه نگه داری می‎شود خمس دارد، ولی اگر آن را برای سکونت خود خریده باشید گرچه به هر دلیلی در آن سکنی نداشته اید جزء مؤونه شما بوده و خمس ندارد و می‎توانید آن را به منزلی دیگر برای سکونت خود تبدیل کنید.

(سؤال) تعدادی از مهاجرین افغانی با پولی که در ایران تهیه می‎کنند در شهرهای افغانستان زمینی برای ساخت خانه می‎خرند تا این که در آینده که به افغانستان بازگشتند دارای منزل باشند؛ حتی بعضی از آنها مقداری از خانه را ساخته و آن را برای مدتی که در ایران هستند رها می‎سازند؛ آیا به زمین و یا خانه مذکور خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر زمین برای تهیه منزل از درآمد سالیانه غیر مخمس خریده شود و تهیه منزل عرفا لازم باشد خمس واجب نیست و اگر تهیه منزل عرفا لازم نباشد یا

ناوبری کتاب