صفحه ۱۵۰

باید خمس آن را بدهد؟

(جواب:) منزلی که مؤونه شخصی است و با وسایل آن اگر به همسرش ببخشد برای خودش متعلق خمس نمی شود، ولی همسر اگر به منزل نیاز ندارد باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال) شخصی چند سال پیش زمینی برای کشاورزی خریده که مقداری از پول آن غیر مخمس بوده است الان برای پرداخت خمس آن چه کار باید بکند؟ در ضمن مقدار پول غیر مخمس هم دقیقا معلوم نیست.

(جواب:) از قیمت فعلی زمین نسبت به مقداری که می‎داند از مال غیر مخمس است خمس آن را بدهد و نسبت به مقدار مشکوک با مرجع تقلید خود یا وکیل او مصالحه کند.

(سؤال) یک مغازه در طول چندین سال توانسته ام بخرم که وجوهات آن را تماما پرداخت کرده ام. آیا افزایش سالیانه قیمت، جزء درآمد است ؟ و پس از وفات این جانب آیا وارث باید وجوهات افزایش قیمت را بدهند؟

(جواب:) اگر مغازه را برای گران شدن و فروختن خریده اید ترقی قیمت سالیانه خمس دارد، ولی اگر برای فروش نخریده اید ترقی قیمت خمس ندارد، مگر این که تصادفا بفروشید و ترقی قیمت آن از مؤونه سال فروش زیاد بیاید.

(سؤال) یک باغ کوچک برای رفاه خانواده خریده ام و منبع درآمدی نیز ندارد. وجوهات آن را نیز پرداخت کرده ام و کارهای آن را خودم در اوقات فراغت انجام می‎دهم؛ آیا وراث باید وجوهات افزایش قیمت آن را بدهند؟

(جواب:) ترقی قیمت آن خمس ندارد.

(سؤال) پدری منزل ویلایی داشته است. برای آن که فرزندانش بی مسکن نمانند آن را به شخصی واگذار کرده تا آن شخص در جای دیگر چند آپارتمان در قبال آن منزل ویلایی به او بدهد و پدر هم 15 میلیون تومان ما به التفاوت به آن شخص بپردازد و پدر نیز موقع تحویل آن آپارتمان ها را به نام فرزندانش می‎کند؛ آیا در فرض بالا بر چنین خانه هایی خمس تعلق می‎گیرد؟

ناوبری کتاب