صفحه ۱۴۶

صاحب ساختمان یا پیمانکار پولی داشته باشد و سال خمسی اش فرا رسد؛ آیا باید کل مبلغ را حساب کند یا به مقدار بدهی خمس تعلق نمی گیرد؟

(جواب:) مقداری که قبل از رسیدن سال خمسی پرداخت شده یا آن را بابت کارهایی که شده بدهکار است خمس ندارد.

(سؤال) این جانب به صورت قرض (قسطی) یک دستگاه تراکتور خریده ام و با آن مقداری گندم کاشته ام از آن جا که بنده در حال حاضر بابت خرید تراکتور مقروض هستم. زکات محصول گندم خود را چگونه باید پرداخت کنم ؟

(جواب:) زکات گندم را اگر با آب قنات یا رودخانه آبیاری شده 110 و اگر با آب چاه آبیاری شده 120 باید بپردازد و در مورد خود تراکتور آنچه که از بدهی آن پرداخت شده، خمس آن واجب است.

(سؤال) آیا به وامی که کسی از بانک دریافت کرده و هنوز اقساط آن را نپرداخته خمس تعلق می‎گیرد؟ در صورتی که با آن پول اجناسی تهیه کرده و از آنها حتی یک سال یا بیشتر استفاده نکند چطور؟

(جواب:) در فرض سؤال، به وام و به اجناسی که برای رفع نیاز خود با آن وام خریداری کرده خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) شخصی برای خرید ماشین سواری یا ساختن منزل مسکونی مبلغی قرض کرده است. قبل از خرید، سال خمسی وی می‎رسد و عین پول باقی است؛ آیا به چنین پولی خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) به پول قرض که اقساط آن پرداخت نشده خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) اگر کسی برای خرید منزل از بانک پولی قرض کرد که در مدت چند سال آن را بپردازد و با آن منزلی را خرید و سپس آن را فروخت تا منزل دیگری خریداری کند؛ آیا به پول حاصل از فروش منزل اول خمس تعلق می‎گیرد، یا در صورتی خمس تعلق می‎گیرد که قبل از رسیدن سال مالی منزل دوم را نخریده باشد؟

(جواب:) کسی که منزل اول را برای خریدن منزل دیگری بفروشد در صورتی که فورا یا به مقدار زمانی که عرفا صرف در مؤونه و تبدیل منزل به منزل دیگر صدق

ناوبری کتاب