صفحه ۱۴۳

می‎کند، گرچه از نظر قانون بانک ؛ صرفا پدر حق برداشت دارد، اما هدف پدر فقط پس انداز پول برای فرزند است؛ آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟ (چون فرزند هنوز به حد بلوغ نرسیده) و آیا بر پدر قبل از بلوغ فرزند واجب است خمس این پول را بدهد؟

(جواب:) تا مال به نام فرزند و تحویل خود او نشده باشد مال او نبوده و مال پدر است و باید در آخر سال پدر خمس آن را بپردازید.

(سؤال) بانک سپه حساب پس اندازی به نام سپرده سرمایه گذاری مستمری مادام العمر دارد، به این صورت که 5 سال یا بیشتر ماهیانه مبلغی مشخص به صورت وام به بانک پرداخت می‎شود. پس از مدت مشخص بانک تا پایان عمر همان مبلغی که ماهیانه پرداخت می‎شد را به ما می‎پردازد؛ آیا به این پول های موجود در این حساب خمس تعلق می‎گیرد و در صورت تعلق با توجه به این که از این حساب تا مدت مشخص نمی توان پول دریافت کرد. چگونه باید خمس آن را پرداخت کرد؟

(جواب:) صحت قرارداد مذکور به عنوان وام محل اشکال است، ولی در هر صورت با فرض عدم امکان دریافت آن پول خمس واجب نیست، اما هر وقت دریافت ممکن شد مبلغی که به بانک پرداخته است باید فورا تخمیس شود.

(سؤال) کسی که مخارج زندگی او را دیگری می‎دهد و او علی رغم نیاز شدید به وسائلی مثل یخچال، بخاری و... اقدام به تهیه آن ها نمی کند و پول آن را نگه می‎دارد؛ آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) یکی از بستگانم مبالغی پول مخمس را به تدریج به عنوان پس انداز در اختیار این جانب قرار داده و اجازه تصرف در آن را هم داده است. من طی چند سال از این پول خانه ای برای پسرم که به تحصیل اشتغال دارد ساخته ام و قسمتی از بدهی مذکور را از درآمد ماهیانه ام به پس انداز نامبرده مسترد کرده ام؛ آیا از این بابت خمس به ذمه دارم ؟ اگر دارم چگونه پرداخت کنم ؟

(جواب:) اگر موقع ازدواج و تهیه منزل برای فرزند رسیده و لازم باشد متعلق خمس نیست.

ناوبری کتاب