صفحه ۱۴۱

بپردازد و اگر بداند که واهب خمس مال موهوبه را نداده اصل هبه نسبت به 15 مال تحقق نیافته و موقوف به اجازه مرجع تقلید و یا نمایند اوست.

(سؤال) اگر چیزی را - مانند پارچه - در حالی به انسان هدیه دهند که فعلا بدان نیاز ندارد؛ آیا زمان پرداخت خمس آن اکنون است یا زمانی که بدان نیازمند می‎شود؟

(جواب:) در آخر سال به مقدار ارزش آن باید تخمیس شود.

خمس پس انداز

(سؤال) اگر کسی به خاطر شرایط سخت، مجبور شود محل زندگی خود، یعنی خانه خود را بفروشد و به کرایه نشینی برود و پول آن را در بانک بگذارد تا با سود آن هزینه زندگی را بپردازد؛ آیا سودی که می‎گیرد حلال است ؟ و آیا این پول متعلق خمس است ؟

(جواب:) اگر منزل مورد احتیاج فروخته شود و صرف تهیه منزل دیگری یا مایحتاج زندگی نشود خمس دارد و اگر با قصد جدی پول خود را تحت عناوین عقود صحیحی مانند مضاربه و وکالت در مصالحه سود آن در اختیار بانک گذارده باشد دریافت سود اشکالی ندارد.

(سؤال) آیا پولی که برای بچه ها به حساب بانک آنها ریخته شده خمس دارد؟

(جواب:) بچه ها که مکلف نشده اند تکلیفی ندارند، ولی وقتی به سن بلوغ رسیدند باید بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازند و ولی شرعی آنان نیز می‎تواند خمس آنان را بدهد.

(سؤال) خانم این جانب کارمند دولت می‎باشد که از طرف اداره مربوطه، قطعه زمینی مسکونی در شهرک های جدید به او واگذار کرده اند که پول آن را در سه قسط پرداخت کند. قسط اول را از مهریه خود پرداخت کرد و دو قسط دیگر را در دو فقره چک داده که فاصله بین آنها یک سال است. ایشان از اول سال مبلغی را ماهیانه از حقوق خود پس انداز کرده که در تاریخ مورد نظر چکش را پاس کند و هم اکنون سال خمسی او فرا رسیده است؛ آیا به این موجودی که برای پرداخت بدهی خود پس انداز کرده خمس تعلق می‎گیرد و همچنین ایشان در سال های گذشته برای تهیه جهیزیه

ناوبری کتاب