صفحه ۱۳۹

(جواب:) اگر قبل از رسیدن سر سال، سوغات را به افراد تحویل دهید خمس تعلق نمی گیرد و همچنین است چیزهایی را که برای مصرف خودتان خریده و مصرف می‎کنید.

(سؤال) فردی گاراژی داشته که خمس اصل آن را داده است و اما اکنون به عللی خانه نشین شده و بر اثر اضطرار، گاراژ را فروخته و پول آن را بلافاصله بین فرزندان خود تقسیم کرده به شرطی که خودشان خمس آن را بدهند؛ آیا خمس این پول را باید بدهد؟

(جواب:) اگر در همان سال فروش پول آن را صرف نیازهای زندگی کرده یا به فرزندانش بخشیده به خود او چیزی تعلق نگرفته، ولی فرزندان اگر مبلغ را یا بعض آن مبلغ را در همان سال صرف مؤونه زندگی نکرده باشند باید خمس آن را بپردازند.

(سؤال) از زمانی که شما را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردیم کادوهایی را که برای ما آورده اند به گمان این که خمس بر آنها تعلق نمی گیرد خمس آن را نداده ایم و اکنون تعداد و مقدار آنها در ذهن ما نیست، چون آنها را به دیگران هدیه کرده ایم. اکنون تکلیف ما چیست ؟ لازم به ذکر است قبلا مقلد مرحوم امام بوده ایم و خمس هدایا را پرداخت نمی کردیم.

(جواب:) می‎توانید به فتوای آن مرحوم باقی باشید و نیز می‎توانید مجموع آنها را به نحو اجمال در نظر بگیرید و بر طبق حدس و تخمین، خمس هدایایی را که سال بر آنها گذشته است بپردازید.

(سؤال) آیا می‎توان برای هدایایی که برای انسان می‎آورند سال جداگانه قرار داد و تاریخ هر کدام را جدا یادداشت کرد و قبل از رسیدن سال آن را مصرف و یا با فروش در مؤونه مصرف کرد؟

(جواب:) برای همه درآمدها یک سال معین می‎شود و مبدأ آن حصول اولین درآمد است.

(سؤال) فردی که حساب خمسی اش را فراموش کرده و از درآمد سالش، مبالغی به فرزندان و همسرش هبه می‎کند؛ آیا بعد که می‎خواهد خمس مالش را بدهد باید خمس مقدار هبه شده را هم بدهد؟ به چه مقدار؟

(جواب:) اگر از درآمد سال فعلی نه سال های سابق به همسر یا اولادش هبه کند،

ناوبری کتاب