صفحه ۱۳۶

(جواب:) اگر معاوضه بدون پرداخت اضافه بوده خمس تعلق نگرفته، ولی اگر پولی اضافه داده باشند به آن مبلغ که سر داده اند خمس تعلق گرفته است.

خمس هدیه

(سؤال) این جانب کارمند بانک ملت می‎باشم. در ایام عید، مبلغی عیدی از طرف مشتریان به کارمندان می‎دهند. بفرمایید چه حکمی دارد؟ و اگر از طرف مشتریانی باشد که پایبند به مسائل دینی و خمس و زکات نیستند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر نمی دانید که آن عیدی ها متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده برای شما اشکال ندارد.

(سؤال) فرزندی که به حد تکلیف نرسیده است از فردی که می‎دانیم خمس می‎دهد پولی به عنوان هدیه گرفته و به نام خود پس انداز کرده است و سال بر آن گذشته، وی پس از مدتی مقروض می‎شود و از این پول قرض خود را ادا می‎کند. مسأله خمس چگونه است ؟ اگر فرزند به حد تکلیف رسیده باشد چگونه است ؟

(جواب:) انسان اگر به حد تکلیف رسیده باشد چنانچه به او هدیه دادند حکم سایر درآمدها را دارد. اگر در وسط سال صرف مؤونه سال شد خمس ندارد و اگر باقی ماند باید خمس آن را بدهند. در مورد بچه نابالغ چنانچه به او هدیه داده شد و سال بر آن گذشت بنابر احتیاط واجب پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.

(سؤال) اگر کسی به انسان هدیه ای بدهد و ما شک کنیم که آیا خمس آن را پرداخته است یا نه، چه کنیم ؟ و اگر در حال حاضر پولی را به ما هدیه داده و سال بر آن گذشته است و خانواده به عنوان هزینه زندگی از آن استفاده می‎کند؛ وظیفه ما چیست ؟

(جواب:) اگر شک داریم هدیه دهنده، خمس هدیه را داده یا نه و می‎دانیم متعلق خمس شده است باید خمس آن را بدهیم و در نزد هدیه گیرنده اگر در ظرف یک سال، صرف مؤونه شده خمس ندارد وگر نه او هم باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شک دارید که خمس بدان تعلق گرفته لازم نیست خمس آن را پرداخت کنید.

(سؤال) این جانب آموزگارم و در روز معلم هر سال، دانش آموزان وسایلی از

ناوبری کتاب