صفحه ۱۳۴

(جواب:) خرید خود جهیزیه برای دختر اشکال ندارد و مؤونه محسوب است، ولی آپارتمان و یا پول نگه داشتن برای تهیه جهیزیه مؤونه محسوب نیست و باید خمس آن پرداخت گردد.

خمس صدقه

(سؤال) بنده چند سالی است که مرض قلبی دارم و وضع اقتصادی خوبی هم ندارم؛ لذا از طریق جمع آوری کمک های مردمی، هزینه بیمارستان را تهیه کرده و در میان آنها ممکن است صدقه باشد. با توجه به این که نظر حضرت عالی در مورد صدقه این است که به آن خمس تعلق می‎گیرد حال وضع این صدقات که نزد این جانب است چگونه است ؟

(جواب:) اگر صدقه و هر درآمد دیگر در همان سال پیدایش، صرف نیازهای زندگی بشود خمس تعلق نمی گیرد.

خمس ارث

(سؤال) اگر مطمئن باشیم مالی که به وسیله ارث یا مهر به ما رسیده، خمس آنها داده نشده، آیا باز هم خمس و زکات به آنها تعلق نمی گیرد؟

(جواب:) مالی مانند ارث و مهریه هرچند به خودی خود خمس ندارد، ولی اگر قبل از آن که ارث یا مهریه گردد متعلق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده باشد، مقدار خمس آن به وراث یا زن، انتقال شرعی نمی یابد و وراث باید قبل از تقسیم مقدار خمس آن را بپردازند و زن هم معادل آن مقدار را از شوهر طلبکار است.

(سؤال) اگر شخصی مالی را به ارث برده باشد و مدت 20 سال اصلا در آن تصرفی نکند؛ آیا باید خمس آن را بپردازد؟ و اگر آن را صرف ساختن مسجد کند بازپرداخت خمس واجب است ؟

(جواب:) ارث هرچند بماند و گران هم بشود متعلق خمس نیست ولی اگر مال متعلق خمس را بخواهند صرف ساختن مسجد کنند باید اول خمس آن را بپردازند.

ناوبری کتاب