صفحه ۱۳۰

(سؤال) دانشجویان شاغل و غیر شاغل اگر کتاب هایی از آنها از سال های قبل بلااستفاده باقی باشد؛ آیا پس از گذشت سال، خمس تعلق می‎گیرد؟ کیفیت تخمیس آن چگونه است ؟

(جواب:) اگر کتاب های درسی به طور کلی از استفاده خارج شده باشد در صورتی که از درآمدهای سال های قبل پیش از تخمیس خریده شده باشد بنابر احتیاط واجب از عین آنها یا از قیمت فعلی آنها خمس آنها پرداخت شود.

(سؤال) کتاب هایی در آینده مورد نیاز یا مراجعه است. اگر فعلا تهیه شود و سال بر آنها بگذرد، آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر فعلا یا در آینده مورد نیاز باشد و نتواند در آن موقع تهیه کند خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) شخصی مقداری کتاب خریده و هنوز همه کتاب ها را مطالعه نکرده و به مرور زمان مطالعه می‎کند. اگر سر سال رسید؛ آیا به آنها خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر کتاب ها در معرض استفاده بوده هرچند از آنها در طول سال استفاده نکرده باشد خمس ندارد.

(سؤال) کاسبی هستم که سر سال دو میلیون تومان بدهی حال دارم در حالی که دارایی فعلی پانصد هزار تومان است؛ آیا یک و نیم میلیون تومان بقیه را می‎توانم از درآمد سال بعد یا سال های بعد کسر کنم ؟ و در صورتی که بدهی حال نباشد چطور؟

(جواب:) بدهی باید مربوط به همین سال باشد و الا کسر نمی شود، ولی اگر بدهی امسال را از درآمد سال آینده پرداخت کند از مؤونه همان سال حساب شده و متعلق خمس نمی شود و فرقی بین بدهی حال و مأجل نیست.

(سؤال) اگر کاسبی حساب تک تک اجناس خود را داشته باشد؛ آیا می‎تواند برای هر جنسی یک حساب سال جداگانه قرار بدهد یا باید سر سال حساب تمام اجناس را جمع آوری کرده ولو سودی تازه به دست آورده باشد؟

(جواب:) آخر هر سال باید مجموع درآمد در طول سال را یکجا حساب کنند.

(سؤال) اگر از سال قبل مثلا صد هزار تومان مخمس دارم و امسال ده هزار

ناوبری کتاب