صفحه ۱۲۹

(جواب:) به اشیای مصرفی باقی مانده خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) پدر بنده هر سال مقدار پولی که از درآمد کسب و کار به دست می‎آورد و اضافه این درآمد را خمس می‎دهد؛ آیا جایز است که برای ادامه تحصیل این جانب که دانشجو هستم از آن خمس استفاده کنم.

(جواب:) فرزند، واجب النفقه پدر است و خمس را جایز نیست به واجب النفقه بدهند.

(سؤال) بنیاد جانبازان - چند سال پیش - با هزینه خود برای ما سهام خریده و سالیانه این سهام، اضافه گردیده که نامه آن برای ما پست می‎شود و ما هیچ دخل و تصرفی و استفاده ای از آن نداریم؛ آیا خمس این سهام را آخر بار که دریافت کردیم باید بدهیم ؟ یا هر سال باید حساب کرده و خمس آن را بدهیم ؟

(جواب:) اگر آنچه را به حساب شما ریخته اند می‎توانید آن را دریافت کنید باید هر سال حساب کنید و خمس آن را بدهید.

(سؤال) شخصی با این که حساب سال دارد؛ آیا می‎تواند ماهیانه مازاد هزینه زندگی خود را تخمیس کند و مبلغ سهمین را بر دو قسمت کرده و در یکی از بانک ها به صورت مجزا در حساب دفترچه پس انداز واریز کند تا مبلغ قابل ملاحظه ای شود بعدا آن را برداشت کرده خدمت حضرت عالی برساند و در صورت مجاز بودن، آیا بقیه پول تخمیس شده در پایان سال مجددا باید تخمیس شود؟

(جواب:) میزان در خمس که باید زاید بر مؤونه سال باشد غالبا قبل از پایان سال معلوم نمی شود و بهتر است همان آخر سال به حساب رسیدگی شود گرچه زودتر هم اگر حساب و پرداخت شود اشکال ندارد.

(سؤال) آیا پاداش پایان خدمت که از طرف دولت به کارکنان بازنشسته پرداخت می‎گردد مشمول سهم مبارک امام (ع) می‎گردد؟

(جواب:) پولی که به عنوان پاداش داده می‎شود حکم حقوق همان سال را دارد که اگر تا آخر سال خرج مؤونه زندگی نشود متعلق خمس می‎گردد، که نصف آن سهم سادات و نصف دیگر آن سهم امام می‎باشد.

ناوبری کتاب