صفحه ۱۲۶

زیادی گرفته شده، آیا می‎توان آنها را پس گرفت ؟

(جواب:) وسایل و لوازمی که زمان حیات متوفی جزء مؤونه زندگی او بوده است و از جمله ماشین سواری، خمس ندارد و به ورثه می‎رسد، ولی سرمایه کسب و کار و از جمله پمپ آب که خمس آن بر متوفی واجب بوده است و بدانیم خمس آن را نپرداخته و همچنین بنابر احتیاط واجب آنچه احتمال دهیم خمس آن را نپرداخته است باید قبل از تقسیم ارث خمس آن پرداخت شود و همچنین است آنچه از درآمد بین سال خمسی او بوده است و تا زمان حیات صرف در مؤونه زندگی نکرده است و دیون میت، چه حق الله و چه حق الناس و از جمله خمس، باید از ترکه کم شود؛ یعنی اساسا جزء اموال ورثه صغیر و یا سایر ورثه نخواهد شد. در ضمن آنچه اشتباها از بابت خمس محاسبه شده است را با مرجع مذکور یا نماینده ایشان مطرح کنید.

(سؤال) اگر شخصی ماشین بارکشی دارد که درآمدش فقط به اندازه مخارج زندگی اوست؛ آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) خود ماشین کار، متعلق خمس است و اگر خمس آن را نپرداخته به تمام درآمد آن هم خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) آیا درآمد متعلق خمس، اختصاص به اغنیا دارد یا مربوط می‎شود به هر کسی که درآمدش بیش از مخارج سالیانه اش باشد ولو آن درآمد اضافی بسیار ناچیز باشد؟

(جواب:) انسان از درآمد سالیانه خود مخارج سالیانه خود و عائله اش را به نحو متعارف تأمین می‎کند؛ آنچه از درآمد سالیانه زاید بر مخارج سالیانه باشد متعلق خمس است و این دستور، شامل همه انسان ها می‎باشد. برای تفصیل به رساله عملیه اینجانب می‎توان مراجعه کرد.

(سؤال) این جانب مقداری پول نزد خود دارم که مخمس است و مقداری نیز در بانک دارم که غیر مخمس می‎باشد؛ آیا می‎توانم آنچه را نزد خود دارم غیر مخمس و مقدار مساوی آن را که در بانک دارم، مخمس فرض کرده و برای مخارج خود از آن

ناوبری کتاب