صفحه ۱۲۳

کرده ام، ولی چون بورسیه هستم برای هر ماه دولت مبلغی را به حساب ما واریز می‎کند که پرداخت آن 6 ماه یک بار است. امسال پس از گذشت یک سال از آن تاریخی که به کانادا آمده ام سال خمسی برای خود قرار دادم، مقداری پول به صورت پس انداز برایم منظور کرده اند. البته ما هنوز خیلی از وسایل مورد نیاز زندگی را نداشته و به آن نیاز داریم. نکته ای که قابل ذکر است این که دولت سر سال خمسی ما پول 6 ماه آینده ما را که ما به آن نیاز داریم پرداخت می‎کند؛ آیا به پول ما خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) به هر درآمدی که در طول همان سال درآمد، صرف نیازهای زندگی نشده باشد خمس تعلق می‎گیرد و پولی که به عنوان بورسیه می‎دهند اگر در مقابل کار است که بعدا باید انجام دهید خمس ندارد، مگر این که بعد از انجام کار مانده باشد.

(سؤال) شخص روستایی که حساب سالیانه نداشته مقداری گوسفند دارد که برای معاش خود و عیالاتش احتیاج به شیر و دوغ آنها دارد. در موقع حساب دارایی خود، آیا باید خمس آن حیوانات را بدهد؟

(جواب:) تعدادی گوسفند و مانند آن (مثلا 2 الی 3 رأس) که برای شیر و ماست مورد نیاز خانواده لازم است خمس ندارد، ولی بقیه آنها خمس دارد.

(سؤال) گوساله ای خریده ایم که گاو شود و از شیر و فروش بچه آن استفاده کنیم که تاکنون نه شیر داده و نه بچه؛ آیا به این گوساله، خمس تعلق می‎گیرد و اگر بعد آن را بفروشیم آیا به پول آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر داشتن گاو برای استفاده از شیر آن، جزء نیازهای متعارف آن منطقه محسوب می‎شود خمس ندارد و اگر بعدا خود آن را بفروشید و قبل از رسیدن سال خمسی تبدیل به مؤونه دیگری نشود خمس دارد.

(سؤال) این جانب در یک شرکت دولتی کار می‎کنم که هر دو ماه یک بار و در روز نامشخصی حقوق ما را می‎دهند به این ترتیب ما هر روزی از سال را که به عنوان ابتدای سال خمسی تعیین کنیم ممکن است روز قبل از آن حقوق دو ماه خود را دریافت کنیم. در این حالت آیا باید خمس حقوق دریافت شده را بدهیم و یا به این دلیل که مورد احتیاج می‎باشد جزء مؤونه محسوب می‎شود؟

ناوبری کتاب