صفحه ۱۱۹

حرج بیفتد و چاره ای جز دستگردان و امهال در میان نباشد. در این صورت می‎توانید به دفتر و یا یکی از نمایندگان این جانب مراجعه فرمایید.

(سؤال) اگر مکلفی از مجتهدی تقلید می‎کرده که خمس در موردی خاص را واجب نمی دانسته، ولی اکنون از مجتهدی تقلید می‎کند که خمس را در آن مورد واجب می‎داند؛ آیا باید خمس مواردی را که نداده بدهد یا اگر از این به بعد موردی پیدا شد خمس بدهد؟

(جواب:) از باب بقا بر تقلید میت در صورت وجود شرایط بقا می‎تواند به همان فتوا باقی بماند.

(سؤال) اگر چیزی را از افرادی مثل بهایی ها بخرد؛ آیا با پرداخت خمس، تصرف در آن جایز می‎شود؟

(جواب:) معامله با بهایی ها اگر تقویت بهائیت باشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد و خمس هم تعلق نمی گیرد، مگر اینکه از مؤونه سال زیاد بیاید.

(سؤال) در کشورهای خارجی که فروشنده خمس نمی دهد؛ آیا باید خمس اجناسی را که می‎خریم شخصا بپردازیم ؟

(جواب:) از کسی که به خمس اعتقاد ندارد اگر چیزی خریدید خمس آن چیز بر شما واجب نیست.

(سؤال) کسی که از اول تکلیف تا حال، یعنی حدود 30 یا 40 سال حساب سال نداشته و اکنون می‎خواهد خمس اموال خود را حساب کند، آیا تمام اجناس مورد ضرورت منزل از قبیل فرش، ظرف و سایر لوازم منزل را که در اختیار دارد - یعنی به تمام مایملک وی - خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر اجناس و لوازم منزل را تدریجا با درآمد هر سال تهیه کرده باشد خمس آنها را بدهکار نیست و اگر از درآمد سال های قبل تهیه کرده باشد باید تخمیس شود.

(سؤال) مکلفی به حج مشرف شده و سهمین خود را دستگردان کرده و

ناوبری کتاب