صفحه ۱۱۸

(سؤال) آیا به پول دیه خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) بر دیه، عنوان غنیمت صادق نیست و خمس تعلق نمی گیرد.

متعلق خمس

(سؤال) اگر مرجع تقلید قائل به زکات در سکه های طلا نباشد؛ آیا خمس به سکه های طلا تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) مسأله خمس جدای از مسأله زکات است و خمس به هر درآمدی که در طول سال، صرف زندگی نشود تعلق می‎گیرد، ولی زکات با شرایطی بنابر نظر مشهور فقها به نه چیز تعلق می‎گیرد.

(سؤال) اگر کسی به خاطر پرداخت خمس به مضیقه افتد و امرار معاش بر او سخت شود؛ آیا باز هم خمس بر او واجب می‎شود؟

(جواب:) فرض تعلق خمس جایی است که چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید؛ پس با این فرض مضیقه وجود ندارد، مگر در موردی که قبلا بدهکار شده و در حال حاضر نمی تواند پرداخت کند که در این صورت هر وقت که توانست باید بپردازد و یا این که اگر بتواند با دستگردان کردن با حاکم شرع، تدریجا بپردازد.

(سؤال) کسی که مخارج او را دیگران می‎دهند و خرجش بیش از دخلش است؛ آیا باید حساب خمس داشته باشد؟

(جواب:) اگر در آخر سال از درآمد سال مبلغی خرج نشده باقی ماند، متعلق خمس است.

(سؤال) مکلفی به عنوان سهمین مبلغی را بدهکار می‎شود و توان پرداخت آن را با اموال منقول و یا غیر منقول دارد، اما به خاطر این که به اموال وی لطمه ای وارد نشود آن را با نماینده مرجع، دستگردان و یا آن را به صورت اقساط طولانی قرار می‎دهد؛ وظیفه شرعی مکلف و نماینده مرجع، چگونه خواهد بود؟

(جواب:) خمس، متعلق به عین مال است و لازم است هر چه زودتر پرداخت شود ولو به فروختن قسمتی از اموال، مگر این که با فروش مال، شخص در عسر و

ناوبری کتاب