صفحه ۱۱۴

فامیل و نزدیکان او بفهمند؛ آیا در ماه مبارک رمضان اجازه دارد مثل اهل سنت افطار کند؟

(جواب:) در غیر حالت ضرورت اشکال دارد.

روزه استیجاری

(سؤال) کسی که روزه قضا را در بعد از ظهر باطل کرده و هنوز کفاره آن را نگرفته است؛ آیا می‎تواند روزه استیجاری بگیرد؟

(جواب:) اگر روزه استیجاری مانع قضای روزه و کفاره آن نشود مانعی ندارد.

روزه با حرج

(سؤال) نانوایی که روزه برای او عسر و حرج دارد و یا کشاورزی که به خاطر خطر آتش سوزی باید سریع محصول خود را جمع کند، اما با زبان روزه نمی تواند این کار را انجام دهد؛ آیا روزه در این موارد واجب است ؟

(جواب:) باید گرچه با کار کردن در شب روزه بگیرد و یا اگر می‎تواند خود را مسافر کند و اگر مضطر است و هیچ راهی ندارد، روزه بگیرد و در هر وقت از روز عسر و حرج غیر قابل تحمل برایش پدید آمد به مقدار ضرورت افطار کرده و بعد آن را قضا کند.

(سؤال) دختری که تازه به سن تکلیف رسیده است و به تشخیص پدر، روزه برای او ضرر دارد، آیا می‎توان به زور او را از روزه گرفتن منع کرد؟

(جواب:) روزه در صورت عسر و حرج واجب نیست و اگر احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد، نباید روزه بگیرد و در هر صورت بعدا آن را قضا می‎کند و پدر و مادر این مسأله را باید به فرزند تذکر دهند.

(سؤال) آیا معتادی که اگر روزه بگیرد نمی تواند کار کند و هیچ ذخیره ای هم ندارد و فرضا هیچ راهی جز کار کردن ندارد و توان کاری اش هم منحصر به این است که چند بار در روز دود بکشد تکلیف او چیست ؟

(جواب:) باید هرچند با تغییر وقت و محل کار خود روزه بگیرد.

ناوبری کتاب