صفحه ۱۱۲

آمده است کفاره را انجام داده و لازم نیست همه را به یک مرتبه انجام دهید.

(سؤال) اگر زنی به خاطر شیر دادن به فرزندش نتوانسته است روزه بگیرد، در حالی که قضای آن روز بر آن زن واجب بوده است، ولی تا رمضان بعدی، قضای روزه را نگرفته است؛ آیا علاوه بر این که باید یک مد طعام کفاره بدهد؛ کفاره تأخیر را هم بدهکار است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر روزه برای بچه شیرخوار ضرر دارد علاوه بر قضای روزه باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب کفاره تأخیر را هم بدهد و اگر روزه برای خود زن ضرر دارد علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب هم یک مد طعام و هم کفاره تأخیر را - که یک مد است - بدهکار است.

(سؤال) در مورد روزه کفارات سه گانه میت؛ آیا باید فقط یک نفر "سی و یک روز" را پی در پی روزه بگیرد یا این که دو نفر هم به نوبت می‎توانند این کار را انجام دهند؟

(جواب:) بنابر احتیاط یک نفر کفاره را به نحو لازم انجام دهد.

رؤیت هلال

(سؤال) آیا مکلف برای تشخیص این که چه روزی عید فطر است باید از مرجع تقلید خود سؤال کند یا منتظر اعلام ولی فقیه باشد. به طور کلی اگر ولی فقیه روزی را به عنوان عید فطر اعلام کرد باید روزه خود را افطار کند یا صبر کند تا ببیند مرجع تقلیدش چه روزی را به عنوان عید، تعیین می‎کند؟

(جواب:) به طور کلی اول ماه به پنج راه ثابت می‎شود:

1- خود انسان، ماه را بدون استفاده از دوربین یا تلسکوپ ببیند.

2- دو مرد عادل گواهی دهند که در شب در آن منطقه، ماه را رؤیت کرده اند؛ به شرط آن که شهادت هر یک خلاف دیگری یا خلاف واقع نباشد.

3- از گفته عده ای یا از هر چیز دیگر اطمینان حاصل شود.

4- سی روز از آغاز ماه گذشته باشد، مثلا اگر سی روز از آغاز ماه رمضان گذشته

ناوبری کتاب