صفحه ۱۰۵

نماز جمعه

(سؤال) از موارد عدم وجوب شرکت در نماز جمعه، دور بودن از محل نماز جمعه است، لطفا حدود آن را معین فرمایید.

(جواب:) اگر فاصله بین انسان و نماز جمعه واجد شرایط، بیش از دو فرسخ باشد شرکت در نماز جمعه واجب نیست.

(سؤال) شرایط امام جماعت و امام جمعه چیست ؟

(جواب:) در امام جمعه و جماعت عدالت شرط است و امام جمعه باید علاوه بر عدالت، مجتهد و یا منصوب از ناحیه حاکم شرع جامع الشرایط باشد و اگر کسی عادل بود و در خروج او از عدالت شک کردیم استصحاب عدالت جاری است.

(سؤال) اگر خطبه های نماز جمعه به خاطر اختلاف زبان امام و مأموم برای برخی مؤمنین قابل فهم نباشد؛ آیا نماز جمعه این عده صحیح است ؟

(جواب:) چون که در خطبه ها، واجب است امام دعوت به تقوا و موعظه کند، لازم است به زبان مستمعین باشد تا دعوت به تقوا صدق کند؛ و چنانچه عده ای از مستمعین خطبه، دعوت به تقوا را بفهمند و بعضی دیگر نفهمند، نماز جمعه آنها اشکال ندارد.

نماز عید و آیات

(سؤال) آیا می‎توان ثواب نماز عید فطر و قربان را به دیگری هدیه کرد؟

(جواب:) هر عمل مستحبی را می‎توان به نیابت دیگری زنده باشد و یا مرحوم شده باشد انجام داد و نیز می‎توان ثواب آن را برای او هدیه کرد.

(سؤال) اگر نماز عید را بدون قنوت های آن بخوانیم، آیا اشکالی دارد؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب باید در نماز عید بعد از هر تکبیر، قنوت هم خوانده شود با هر دعایی، ولو مختصر باشد.

(سؤال) با توجه به گسترش فن آوری اطلاعات؛ آیا افرادی که با این وسیله به بررسی آیات الهی، همچون: کسوف، خسوف و مسائلی از این قبیل می‎پردازند و از

ناوبری کتاب