صفحه ۱۰۳

بین حمد و سوره، سوره ای را خواندیم و بعدا امام جماعت سوره کاملی خواند، آیا این تعدد سوره است و مکروه است یا نه ؟

(جواب:) گوش کردن به قرائت امام کافی از حدیث نفس نیست و حکم تعدد سوره را ندارد.

(سؤال) شرکت در نمازهای جمعه و جماعت برادران اهل سنت با انگیزه تقویت وحدت و همبستگی بین کلیه مسلمانان از نظر شرعی چه صورتی دارد و در صورت شرکت، آیا می‎توان به امام جماعت اقتدا کرد؟

(جواب:) در مورد حضور در جمعه و جماعات اهل سنت زیاد تأکید شده است و در برخی اخبار معتبره وارد شده که هر کس در صف اول نماز آنان شرکت کند، مانند کسی است که در صف اول پشت سر رسول خدا(ص) نماز بخواند، ولی اگر در نماز جمعه شرکت کردید نماز ظهر را نیز قبل از نماز جمعه و یا بعد از آن بخوانید و اگر در نمازهای دیگر شرکت کردید، حمد و سوره را - هرچند به نحو حدیث نفس - خوانده و یا نماز را قبل، یا بعد نیز خودتان فرادا بخوانید و در حقیقت، صورت جماعت برای حفظ وحدت است.

(سؤال) در جماعت اهل سنت که شرکت کرده ام حمد و سوره را به صورت حدیث نفس نخوانده ام اکنون که مسأله را یاد گرفته ام؛ آیا نمازهای قبلی صحیح است ؟

(جواب:) نماز صحیح است ان شاء الله.

(سؤال) پس از اتمام نماز جماعت اهل سنت، آیا انسان می‎تواند نماز دوم را با این که فرادا می‎خواند بر فرش سجده کند؟

(جواب:) اگر ناچار نباشد نمی تواند بر فرش سجده کند.

(سؤال) آیا بلافاصله پس از غروب آفتاب می‎توان نماز مغرب را خواند؟

(جواب:) بنابر مشهور بین فقهای شیعه نماز مغرب را باید تأخیر انداخت تا حمره مشرقیه زایل شود که حدودا ده تا پانزده دقیقه بعد از غروب آفتاب محقق می‎شود.

(سؤال) با توجه به این که حضرت عالی در زمان اقتدا به جماعت اهل سنت فرموده اید که باید حدیث نفس کرد؛ آیا باید همان سوره را خواند که امام جماعت

ناوبری کتاب