صفحه ۹۷

جواب: مراد از تفألی که از آن نهی شده است، فال زدن به قرآن است جهت کشف این که مورد نظر واقع خواهد شد یا خیر؛ و نهی از آن شاید ارشادی باشد، یعنی با تفأل، مورد نظر کشف نمی شود؛ و ممکن است نهی، تنزیهی "نهی تنزیهی" دلالت بر حرمت ندارد؛ بلکه فقط کراهت را می‎رساند. باشد. و استخاره دو معنا دارد: لغوی و اصطلاحی؛ معنای لغوی آن درخواست خیر از خدا در هر امری است که انسان تصمیم اجرای آن را دارد؛ استخاره به این معنا مطلقا مستحسن و ممدوح است. و معنای اصطلاحی استخاره این است که انسان در هر موردی که نتواند صلاح خود را تشخیص دهد به وسیله قرآن یا تسبیح و یا ذات الرقاع استخاره "ذات الرقاع" استخاره مخصوصی است که طریقه آن در برخی از کتابها از جمله "مفاتیح الجنان" بیان شده است. با خدا مشورت کند.

(سؤال 1182) نظر جنابعالی در مورد استخاره و بهترین راه های آن - به خصوص اگر موضوع مورد استخاره وجوه گوناگون داشته باشد - چیست ؟

جواب: قبل از استخاره، انسان باید در امور و کارهای خود فکر کند و عواقب و جوانب آن را بررسی نماید، سپس با افراد امین و خبیر مشورت نماید؛ و چنانچه بعد از تفکر و مشورت تحیر و تزلزلش باقی ماند استخاره نماید. و تا زمانی که موضوع استخاره یا بعضی از خصوصیات آن متبدل نشده باشد با مفاد استخاره مخالفتی ننماید.

و یکی از طرق استخاره که در روایات نیز وارد شده این است که پس از نیت و خواندن سه مرتبه سوره توحید و فرستادن سه صلوات بر پیامبراکرم و آل او(ع) این دعا را بخواند: "اللهم انی تفألت بکتابک و توکلت علیک فأرنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک" آنگاه قرآن شریف را باز کند و اولین آیه صفحه راست آن را ملاحظه نماید و از مضمون آن خیر و شر کار مورد نظر را حدس بزند و بر وفق آن عمل نماید. و انجام آن به قصد رجاء مانعی ندارد.

(سؤال 1183) از جمله نسبتهایی که به شیعه داده می‎شود این است که شیعه معتقد است قرآن کریم تحریف شده، نظر حضرتعالی چیست ؟

ناوبری کتاب