صفحه ۹۴

در روایات ما تصریح به حرمت استمناء برای زنان نشده است، و لکن ممکن است با تنقیح مناط بتوان گفت استمناء مطلقا به نظر شارع مردود و مورد کراهت اوست. پس احوط (اگر نگوییم اقوی) ترک آن است برای زنها.

(سؤال 1175) کسی که بدنش را خالکوبی صورتهای حیوان یا غیر آن نموده است، وضو و غسل و نمازش صحیح است یا نه ؟

جواب: خالکوبی در زیر پوست است. اگر آب وضو و غسل به ظاهر پوست بدن برسد، وضو و غسل او درست است؛ و نماز او اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب