صفحه ۹۲

قضای آنها را به جا آورد؛ اما روزه هایش صحیح است، زیرا از قبیل باقی ماندن عمدی بر جنابت نمی باشد.

(سؤال 1168) آیا رنگ کردن مو باعث باطل شدن وضو و غسل می‎شود؟ استفاده از ژل مو چطور؟

جواب: اگر جسم آن شسته شود و فقط رنگ آن باقی بماند مانند حنایی که به دستها می‎مالند مانعی ندارد.

(سؤال 1169) آیا استمناء در حال اضطرار که مرد یا زن از زنا بترسد جایز است یا نه ؟

جواب: در هیچ حالی استمناء برای مرد یا زن جایز نیست، و ترس از زنا مجوز شرعی برای جایز بودن استمناء نیست. راه ترک زنا اقدام به ازدواج است هر چند به شکل متعه و موقت.

(سؤال 1170) ترشحاتی که هنگام تحریک جنسی از مرد یا زن دفع می‎شود، پاک است یا نجس ؟

جواب: ترشحاتی که منی نباشد پاک است؛ و اگر شک در منی بودن باشد نیز محکوم به طهارت می‎باشد، و موجب غسل نخواهد شد.

(سؤال 1171) علامت منی چیست ؟

جواب: علامت منی بودن رطوبت مشکوک سه چیز است: در حال شهوت و با جستن خارج گردد و به دنبال آن سستی حاصل شود.

(سؤال 1172) جنب از حرام می‎تواند با آب گرم غسل کند یا نه ؟ نماز خواندن در لباس آلوده به عرق جنب از حرام چطور؟

جواب: بنابراحتیاط از عرق جنب از حرام باید پرهیز شود؛ بنابراین صحت غسل جنب از حرام - با وجود عرق - قبل از تطهیر بدن مشکل است. همچنین احتیاطا در لباس آلوده به آن نماز خوانده نشود.

(سؤال 1173) در مورد احکام زنها سؤالی داشتم. به غیر از موارد مربوط به خونها در چه موارد دیگری غسل بر زن واجب می‎شود؟ و این غسلها با چه نیتی باید انجام شود؟ و در مواردی که مربوط به روابط زن و شوهر می‎باشد چه وقت غسل واجب می‎شود؟

ناوبری کتاب