صفحه ۹۱

(سؤال 1164) شخصی مدتها به مجرد دیدن رطوبتی در لباس خود به خیال این که جنب شده غسل جنابت می‎کرده است و بدون وضو نماز می‎خوانده، اکنون متوجه شده که هر رطوبتی منی و موجب جنابت نیست، در عین حال نمی داند غسل هایی که به عنوان جنابت می‎کرده، همه آنها جنابت بوده یا بعضی از آنها. تکلیف او نسبت به نمازهایی که خوانده چیست ؟

جواب: هر مقدار از نمازهایی را که یقین دارد جنب نبوده و بدون وضو خوانده، باید قضا نماید.

(سؤال 1165) اینجانب در پادگانی خدمت می‎کنم، اگر هوا بسیار سرد باشد، آیا می‎شود برای نماز بر فرش حسینیه تیمم کرد؟ و این که چون تمرینات سخت انجام می‎دهیم و لباسهایمان خونی یا احیانا نجس می‎شود و آب به شدت سرد است اگر بگذاریم نجاست خشک شود، می‎شود با همان لباس نماز خواند؟

جواب: اگر می‎توانید برای وضو آب گرم تهیه کنید باید وضو بگیرید، و اگر نمی توانید و وضو با آب سرد میسر نیست می‎توانید تیمم کنید. و تیمم را بر روی خاک یا سنگ یا شن پاک و تمیز انجام دهید. و لباس نجس را اگر می‎توانید بشویید یا برای نماز عوض کنید باید انجام دهید، و اگر میسر نیست با همان لباس نجس نماز بخوانید.

(سؤال 1166) می‎خواستم بدانم علامت بیرون آمدن منی در زنها چیست ؟

جواب: در مراحل اولیه شهوت جنسی معمولا در عورت زن رطوبتی پدید می‎آید که آن منی نیست و پاک می‎باشد، ولی اگر هنگام هیجان شهوت رطوبتی خارج شد که با خروج آن، هیجان برطرف می‎شود آن رطوبت منی است، و با شک در خروج منی غسل واجب نیست.

(سؤال 1167) کسی سالها به نحوی غسل کرده است که بعدا معلوم شده غسلش باطل بوده است، ولی او در اثر سوء فهم مسأله، خیال می‎کرده غسلش صحیح بوده است؛ تکلیف نمازها و روزه هایش چیست ؟

جواب: در فرض مزبور که فهمیده غسلش باطل بوده نمازهایش باطل است و باید

ناوبری کتاب