صفحه ۸۸

بلی اگر بعد از مس میت غسل جنابت کرده باشد کافی است و نمازهایی که بعد از غسل جنابت خوانده قضا ندارد؛ و در هر صورت روزه هایی که گرفته قضا ندارد.

(سؤال 1150) اگر وقت نماز تنگ باشد و باران ببارد و جایی برای وضو نبوده و تمام بدن تر باشد تکلیف چیست ؟

جواب: در فرض سؤال احتیاط آن است که بین وضو و تیمم جمع نماید.

(سؤال 1151) کسی که دو دست او از بازو و بالای مرفق قطع شده، آیا حکم "فاقد الطهورین""فاقد الطهورین" کسی است که برای وضو آب، و برای تیمم خاک و مانند آن را نداشته باشد. را دارد یا باید به هر نحو ممکن وضو بگیرد؟

جواب: حکم فاقد الطهورین را ندارد و در وضو باید صورت خود را به هر کیفیتی که می‎تواند گرچه با فرو بردن در آب یا گرفتن زیر شیر آب بشوید؛ و بنابراحتیاط بازوها را بشوید و با آنها مسح بکشد. و همچنین در تیمم بنابراحتیاط بازوها را بر خاک و مانند آن بزند و بر پیشانی و پشت بازوها بکشد و به هر نحوی که می‎تواند نماز بخواند.

(سؤال 1152) در وضو شستن صورت و دستها در مرتبه اول واجب و در مرتبه دوم جایز است، اما مرتبه سوم که حرام است آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب بطلان وضو می‎شود؟

جواب: در دست چپ، مستلزم مسح با آب خارج است که در نتیجه وضو باطل می‎شود؛ و در خصوص صورت و دست راست هم اگر به قصد وضو بشوید، از جهت بدعت و تشریع مواجه با اشکال می‎شود.

(سؤال 1153) شستن بار سوم که در وضو حرام است، آیا مبطل وضو هم هست ؟ پس اگر دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشوید که در مسح اشکال پیدا نشود، وضو صحیح است یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال، وضو از جهت تشریع "تشریع" یعنی چیزی را که خارج از شرع است جزو شرع بداند. اشکال دارد.

ناوبری کتاب