صفحه ۸۵

(سؤال 1140) اگر در قبری هنوز استخوانهای میت دیده می‎شود، آیا جایز است میت دیگری را در آن دفن نمود؟

جواب: اگر قبر ملک میت اول بوده دفن نمودن میت دیگر در آن جایز نیست؛ ولی اگر مقبره عمومی بوده که ملک اشخاص نمی باشد، هر چند نبش قبر حرام بوده و لکن بعد از نبش قبر با این که هنوز استخوانهای میت اول در قبر می‎باشد، دفن کردن میت دیگر اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب