صفحه ۸۴

(سؤال 1134) آیا در نماز میت که به جماعت می‎خوانند، عدالت امام شرط است ؟

جواب: بلی شرط است.

(سؤال 1135) اگر مولود دو قلو به گونه ای به هم چسبیده باشند که بعد از مرگ و هنگام دفن ممکن نباشد هر دو را رو به قبله نمود تکلیف چیست ؟

جواب: اگر رو به قبله دفن کردن هر دو ممکن نباشد، باید به گونه ای دفن کنند که یکی از آنها رو به قبله باشد.

(سؤال 1136) در موردی که میت را نمی توان غسل داد مگر به نحو جبیره ای، آیا باید غسل جبیره ای داد یا غسل ساقط است و باید تیمم داد؟ از بعضی مراجع سقوط غسل نقل می‎شود.

جواب: احوط جمع بین غسل جبیره و تیمم است.

(سؤال 1137) اگر پس از دفن میت نسبت به لکه مشکوکی که روی کفن مشاهده شده، شک و تردید باشد که خون بود یا خونابه یا زردابه خون، وظیفه چیست ؟ اگر چند روز بعد از دفن باشد چطور؟ و اگر به همان حال تردید باقی باشد تا احتمال تلاشی بدن برود تکلیف چیست ؟

جواب: مشکوک النجاسة محکوم به طهارت است مگر این که مسبوق به نجاست باشد، که در این صورت تا وقت باقی است و نبش قبر توهین به میت نباشد باید نبش قبر شود و کفن را تطهیر نمایند.

(سؤال 1138) در فرض سؤال قبل اگر یکی دیگر از فرزندان میت یقین داشته باشد که خون بوده و از زخم بدن میت ترشح بر کفن کرده، در فروض فوق الذکر وظیفه او چیست ؟ وظیفه دیگر فرزندان چه ؟

جواب: هر کس یقین داشته باشد باید به وظیفه عمل نماید.

(سؤال 1139) در مورد احکام دفن و کفن و نماز و وصیت، ملاک عمل فتوای مرجع تقلید میت است یا مرجع تقلید وصی ؟

جواب: ملاک فتوای مرجع تقلید وصی و ولی میت است، مگر این که میت وصیت کرده باشد که طبق فتوای خاصی عمل نمایند که در این صورت باید به وصیت عمل نمایند.

ناوبری کتاب