صفحه ۸۱

شراب و خوک را مباح می‎دانند. آیا منظور آن است که در جایی که شراب و گوشت خوک مصرف می‎شود و ظن به نجاست هست، باید از آنان اجتناب شود، یا این که مراد چیز دیگری است ؟

جواب: بیان شراب و گوشت خوک از باب مثال است، و منظور این است که اگر آنها به واسطه ملاقات با نجاست نجس نشده باشند ذاتا نجس نیستند؛ و اگر به واسطه ملاقات با نجاست نجس شده باشند با تطهیر پاک می‎شوند.

(سؤال 1124) پدر و مادری که هر دو کافرند ولی بچه ای پنج ساله دارند که به مهد کودک مسلمانان می‎رود و چون تحت تربیت مسلمانهاست در سن پنج سالگی وضو و نماز را یاد گرفته و گاهی اوقات نماز می‎خواند، آیا می‎توان با بچه معامله پاکی کرد و او را در حکم مسلمان دانست ؟

جواب: بچه غیرممیز تابع پدر و مادر است؛ و چون طهارت اهل کتاب - در صورتی که به واسطه ملاقات با شراب و گوشت خوک و نجاسات دیگر نجس نشده باشند - بعید نیست، لذا در صورت اهل کتاب بودن پدر و مادر، طفل نیز محکوم به طهارت است؛ و اگر به چیزی مانند شراب نجس شده باشد با تطهیر پاک می‎شود.

(سؤال 1125) آب حوضی که کر است اگر به لب حوض بپاشد که نجس است و سپس به انسان بپاشد آیا پاک است یا نه ؟

جواب: اگر متصل به کر باشد پاک است؛ ولی آبی که از آب کر جدا شده باشد و به نجس یا متنجس می‎رسد نجس می‎شود و به هر جایی هم بپاشد نجس می‎شود.

(سؤال 1126) در آب کشیدن بدن و لباس مورد اعتراض واقع می‎شوم وظیفه ام چیست ؟

جواب: باید با این حالت مبارزه کنید، وگرنه روز به روز تشدید می‎شود و ممکن است به جای خطرناک یعنی وسواس برسد.

(سؤال 1127) اگر سوسک - زنده باشد یا مرده - در غذای جامد یا مایع دیده شد حکم آن چیست ؟

جواب: مرده سوسک نجس نیست، بنابراین در صورتی که در مایع افتاده باشد حکم نجاست بر مایع مترتب نیست؛ ولی از نظر بهداشتی کاملا احتیاط بجا است.

ناوبری کتاب