صفحه ۸۰

(سؤال 1118) آیا الکل صنعتی که در ادکلن و عطر و بعضی از رنگها و داروها و امثال آن به کار می‎رود پاک است ؟

جواب: اگر کسی بداند که مست کننده است یا از مایعی که ذاتا مست کننده است گرفته شده یا این که متنجس شده است باید اجتناب نماید؛ و هر کس شک داشته باشد، برای او اشکال ندارد.

(سؤال 1119) ملاک الکلهای مصنوعی که پاک است چه می‎باشد؟ آیا ملاک این است که از عنصر جامد گرفته شده باشد؟ و اگر از ترکیب دو عنصر که یکی جامد و دیگری مایع است و هر کدام به تنهایی مست کننده نیست الکلی به دست آید پاک خواهد بود؟

جواب: اگر خودش مست کننده نباشد و از مایعی که ذاتا مست کننده است گرفته نشده باشد و یا متنجس نشده باشد پاک است؛ و در صورت شک نیز محکوم به طهارت است.

(سؤال 1120) اگر از نفت که عنصر روان و مایع است الکل به دست آید پاک است یا نه ؟

جواب: اگر مست کننده نباشد پاک است.

(سؤال 1121) آیا الکلی که جهت ضد عفونی بعد از تزریقات به کار برده می‎شود نجس است ؟

جواب: اگر معلوم نباشد که از چیز مست کننده و روان درست شده و معلوم نباشد که به واسطه ملاقات با نجاست نجس شده است، محکوم به طهارت می‎باشد؛ و اگر یکی از آن دو فرض معلوم باشد، محکوم به نجاست است.

(سؤال 1122) اگر شراب سرکه شد - چه به خودی خود و یا با تحول شیمیایی و مصنوعی - ولی همچنان مقدار ناچیزی مثلا پنج درصد اثر مست کنندگی در آن باقی باشد، آیا پاک و نوشیدن آن جایز می‎باشد؟

جواب: اگر مست کننده است از آن اجتناب شود.

(سؤال 1123) درباره نجاست اهل کتاب در رساله حضرتعالی آمده است که چنانچه آنان از شراب و خوک اجتناب کنند نجس نمی باشند؛ منظور از اجتناب چیست ؟ آنها که

ناوبری کتاب