صفحه ۷۹

(سؤال 1114) در رابطه با ظروف و لباسشویی های عمومی در هتلها و جاهای دیگر با توجه به این که در هر منطقه و محله افرادی هستند که طهارت اسلامی را رعایت نمی کنند، آیا لباسها و ظروفی که در این لباسشویی ها و ظرف شویی ها شسته می‎شوند پاک هستند یا خیر؟

جواب: اگر مسلمانی که تطهیر آن را به عهده گرفته بگوید تطهیر کرده ام، در صورت احتمال صدق، قول او پذیرفته می‎شود.

(سؤال 1115) دندان پر شده اگر نجس شود، آیا حکم باطن را دارد که با زوال عین نجاست پاک می‎شود یا حکم دندان مصنوعی را دارد که باید تطهیر شود؟

جواب: احتیاط در تطهیر آن است.

(سؤال 1116) "ژلاتین" ماده ای است که پس از تأثیر اسید و برخی مواد شیمیایی از استخوان و پوست گاو و خوک استخراج می‎گردد و در صنایع غذایی، دارویی، فیلم سازی و غیره به کار می‎رود، حال سؤال این است که:

1 - آیا می‎توان آن را نوعی استحاله دانست ؟

2 - با توجه به این که فعلا این ماده از کشورهای خارجی و عمدتا غربی تأمین می‎شود، آیا مصرف آن جایز است ؟

جواب:1 - در صورت شک در استحاله، محکوم به عدم استحاله می‎باشد.

2 - هر کس شک داشته باشد که مورد مصرف، دارای مواد مذکور هست یا خیر، برای او اشکال ندارد؛ و هر کس یقین داشته باشد با فرض شک در استحاله نمی تواند مصرف کند.

(سؤال 1117) مقصود از "استحاله" که یکی از مطهرات است، استحاله طبیعی است یا شامل استحاله شیمیایی با دستگاه های جدید نیز می‎شود؟ بنابراین اگر مواد نجس مانند شراب یا استخوان و پوست و گوشت نجس استحاله شیمیایی شود به نحوی که بکلی عنوان و اسم آن تغییر نماید، آیا پاک و خوردن آن جایز است یا نه ؟

جواب: "استحاله" تغییر ماهیت است، اگرچه به وسیله عملیات شیمیایی باشد؛ ولی مجرد تغییر آثار، استحاله نیست.

ناوبری کتاب