صفحه ۷۸

مسائل طهارت و نجاست

(سؤال 1109) آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن روی چیز نجس می‎ریزند و از آن جدا می‎شود، آیا پاک است یا نجس ؟

جواب: اگر از جایی که هنوز پاک نشده ترشح کند، باید اجتناب شود.

(سؤال 1110) آیا به واسطه راه رفتن روی موزاییک یا سیمان، کف کفش پاک می‎شود؟

جواب: ظاهرا پاک می‎شود.

(سؤال 1111) آیا راه پاک نمودن فرش و موکت فقط شستن با آب است ؟

جواب: بعد از زایل شدن عین نجاست اگر به قدری آب بریزند که به تمام جاهای نجس شده برسد، به نحوی که صدق شستن کند و آب آن را با چیزی مثل پارچه ای بگیرند و احتیاطا دوباره آب بریزند و آب آن را با پارچه پاک بگیرند پاک می‎شود و اگر بعد از زوال عین نجاست آب شلنگ متصل به کر بر همه آن محل مسلط شود نیز پاک می‎گردد.

(سؤال 1112) در توضیح المسائل نوشته اید: "کسی که وکیل شده لباس انسان را آب بکشد و متهم نباشد، اگر بگوید آب کشیدم آن لباس پاک است." مراد از متهم نبودن چیست ؟ و آیا قول صاحبان لباسشویی های عمومی هم مورد قبول است ؟

جواب: منظور این است که مشهور به بی مبالاتی و دروغگویی نباشد. و قول صاحبان لباسشویی های عمومی هم اگر متهم نباشند مورد قبول است.

(سؤال 1113) هنگام غسل دادن میت با آب سدر و کافور، قطراتی از آب غسل به اطراف ترشح می‎کند؛ آیا این قطره ها پاک است ؟

جواب: نجس است؛ و پاک شدن جایی که قطره ای اصابت کرده بعد از تمام شدن غسل با آب خالص به حکم تبعیت معلوم نیست.

ناوبری کتاب