صفحه ۷۳

آن دقیق تر و گسترده تر از علوم دیگر مانند پزشکی است؛ بلکه در علوم تخصصی دیگر مانند پزشکی نیز بسا عده ای از پزشکان با تشکیل هیأتی در برخی از مسائل نظریه خودشان را قاطعانه اظهار می‎کنند و در همان زمان یا زمان بعد، عده دیگری و گاهی خود آنها آن نظریه را تخطئه کرده و برخلاف آن اظهار نظر می‎کنند.

(سؤال 1098) آیا منظور از جمله "اشکال دارد" همان مضمون "احتیاط واجب" است ؟

جواب: جمله های "اشکال دارد"، "مشکل است"، "محل اشکال است" و "محل تأمل است"، حکم "احتیاط واجب" را دارد که مقلد باید یا طبق احتیاط عمل کند و یا به مرجع تقلید دیگر با رعایت "الاعلم فالاعلم" رجوع نماید.

(سؤال 1099) در رساله ها گاهی گفته می‎شود: "فلان عمل مستحب است" و گاهی گفته می‎شود: "احتیاط مستحب آن است..." فرق این دو تعبیر را بیان فرمایید؟

جواب: در مواردی که استحباب ثابت باشد، بدون کلمه احتیاط گفته می‎شود: "مستحب است"؛ و در مواردی که وجوب محتمل باشد ولی رعایت آن احتمال لازم نیست، تعبیر به "احتیاط مستحب" می‎شود که اگر انسان به امید ثواب آن عمل را انجام دهد ثواب می‎برد.

(سؤال 1100) آیا تبعیض در تقلید جایز است ؟

جواب: اگر در مسائلی که مرجع اعلم است تقلید کنند اشکال ندارد. و اصولا چون مسائل فقهی گسترده شده و معمولا یک مرجع نمی تواند در تمام ابواب فقه اعلم باشد، قهرا در تقلید از اعلم راهی جز تبعیض در تقلید وجود ندارد.

(سؤال 1101) آیا حرمت یا حلیت موارد اختلافی بین فقها را می‎توان خلاف شرع دانست، و یا تنها موارد اتفاقی حکم شرع تلقی می‎شود؟

جواب: در تمام موارد حکم شرع در واقع یکی بیش نیست، منتهی الامر اجتهاد فقها گاهی مطابق با واقع است و گاهی نیست. و در مواردی که اختلاف نظر بین فقها وجود دارد، نظر مجتهد اعلم جامع الشرایط حجت می‎باشد؛ و در موارد مخالف واقع مکلف معذور است.

ناوبری کتاب