صفحه ۷۲

(سؤال 1093) اگر در مسأله ای مثل سپرده های بانکی که شبهه ربا دارد، کسی یقین یا اطمینان پیدا کند که مرجع تقلیدش که فتوا به جواز و حلال بودن داده خطا کرده است و مطمئن شود که لسان ادله نفی این گونه سیستم اقتصادی است، آیا باز هم فتوای او برایش حجت است ؟ و در صورت عدول به مرجعی که این گونه معاملات را حرام می‎داند، تکلیف پولهایی که قبلا گرفته چیست ؟

جواب: اگر یقین یا اطمینان به اشتباه مرجع تقلیدش داشته باشد، در آن مسأله نمی تواند از او تقلید کند؛ و اگر اطمینان به اشتباه او نداشته باشد، فتوای او برایش حجت است. و در صورت یقین یا اطمینان به اشتباه یا تقلید از کسی که آن را جایز نمی داند، در صورت امکان باید به صاحب مال بر گرداند؛ و در صورت عدم امکان مجاز است آن را به افراد نیازمند صدقه بدهد.

(سؤال 1094) اگر انسان در مورد یا مواردی دسترسی به حکم و فتوای مجتهدی که از او تقلید می‎کند نداشته باشد، آیا می‎تواند تا زمانی که از حکم مجتهد خود آگاه می‎شود به فتاوا و احکامی که توسط مجتهدین دیگر صادر شده عمل کند یا خیر؟ و اگر آن مجتهدین نیز در قید حیات نباشند تکلیف چیست ؟

جواب: در فرض سؤال اگر امکان دارد، طبق احتیاط عمل کند؛ و اگر امکان ندارد از مرجع تقلید زنده دیگر که واجد شرایط است تقلید نماید.

(سؤال 1095) کسی که مقلد یکی از مراجع مرحوم بوده و اکنون مقلد حضرتعالی شده وجوهات خود را چگونه باید به مصرف برساند؟

جواب: باید طبق نظر مرجع تقلید فعلی به مصرف برساند.

(سؤال 1096) آیا فقیه می‎تواند در بعضی موارد - مثل مال مجهول المالک و یا مصرف سهمین - به مقلدین خود به طور کلی اجازه دهد؟

جواب: بستگی به نظر خودش دارد.

(سؤال 1097) چرا مراجع تقلید در بعضی از مسائل با هم اختلاف نظر دارند؟ آیا نمی توان این اختلاف را به حداقل رساند؟

جواب: اجمالا مسائل فقهی گرچه کلیات آن روشن و واضح است، ولی جزئیات

ناوبری کتاب