صفحه ۷۰

جواب: رجوع به او صحیح نیست؛ بلکه باید یا به احتیاط عمل کند و یا به فالاعلم در بین زنده ها رجوع نماید؛ بلی اگر قبل از فوت به او رجوع کرده باشد، بقای بر تقلید او مانعی ندارد.

(سؤال 1085) اینجانب مقلد حضرت امام خمینی (ره) بوده ام، آیا می‎توانم به تقلید ایشان باقی باشم ؟ و بر فرض نتوانستن می‎خواهم از حضرتعالی تقلید کنم ولی با توجه به این که به نظر حضرتعالی نماز جمعه واجب است و من نمی توانم شرکت کنم چه کنم ؟ و آیا با بودن مجتهد اعلم از غیراعلم می‎توان تقلید نمود؟

جواب: باقی ماندن بر تقلید حضرت امام خمینی (ره) در مسائلی که عمل کرده اید یا این که برای عمل یاد گرفته و فراموش نکرده اید مانعی ندارد. و بنابراحتیاط واجب شرکت در نماز جمعه لازم است، مگر برای کسی که عذر موجه داشته باشد؛ و چون شرکت در نماز جمعه مبنی بر احتیاط است در صورتی که به فتوای مرجع تقلید سابق عمل کرده باشید می‎توانید بر تقلید خود باقی بوده و یا این که به مرجع تقلید زنده با رعایت "الاعلم فالاعلم" رجوع نمایید. و در مورد قسمت سوم سؤال با وجود مجتهد اعلم نمی توان از غیراعلم تقلید نمود؛ مگر آن که به فتوای مجتهد اعلم دسترسی نباشد.

(سؤال 1086) راه تشخیص "فالاعلم" چیست ؟

جواب: همان راه هایی که در توضیح المسائل برای تشخیص "اعلم" بیان شده درباره تشخیص "فالاعلم" نیز جاری است.

(سؤال 1087) بنده مقلد شما می‎باشم و قبلا هم مقلد کسی نبوده ام، آیا می‎توانم نسبت به نماز جمعه به مرجع دیگری رجوع کنم و در بقیه مسائل از شما تقلید نمایم ؟

جواب: نظر به این که وجوب تعیینی نماز جمعه مبنی بر احتیاط است، رجوع به مرجع تقلید دیگر با رعایت "الاعلم فالاعلم" مانعی ندارد.

(سؤال 1088) کسی که بعد از فوت مرجعی به مرجع بعدی رجوع کرده، آیا بعد از فوت او می‎تواند در بعضی مسائل که عمل کرده به فتوای مرجع سابق عمل نماید؟

جواب: بقای بر فتوای مرجع قبلی که فوت کرده در هر مسأله ای که عمل کرده و یا به قصد عمل یاد گرفته و فراموش نکرده، در صورتی که در آن مسأله به مرجع بعدی

ناوبری کتاب