صفحه ۵۸۰

متأهل بودن افراد، آیا حکم آن تفاوت دارد؟ و نیز بفرمایید آیا موسیقی مطلقا حرام می‎باشد یا خیر؟ و نگاه به فیلم های زننده برای افراد میان سال که آثار سوئی برایشان ندارد جایز است یا نه ؟

جواب: ماهواره و اینترنت با رادیو و تلویزیون تفاوت ندارند؛ همه این آلات، هم برنامه حلال دارند و هم برنامه حرام؛ باید فرهنگ دینی را در جامعه تقویت نمود تا سوءاستفاده نکنند. تحریم آلات دردی را دوا نمی کند، بلکه افراد را حریص تر می‎کند؛ از همه نعمتهای الهی ممکن است سوءاستفاده شود، آیا می‎توانیم مثلا خرید و فروش انگور یا کشمش را تحریم کنیم چون ممکن است برخی از آنها مشروب درست کنند؟! و پیر و جوان و متأهل و غیرمتأهل در این حکم تفاوت ندارند.

ضمنا هر موسیقی حرام نیست؛ در خصوص غنا نهی صریح وارد شده، و آن هر صدا و آهنگی است که مهیج شهوت جنسی باشد، و یا تعادل عقل را بر هم زند.

فیلمهای زننده اگر مشاهده آنها موجب وقوع در حرام از قبیل استمناء یا زنا و امثال اینها گردد جایز نیست. و بالاخره با وسعت ارتباطات جهانی تحریم آلات دردی را دوا نمی کند.

ناوبری کتاب