صفحه ۵۸

2 - چرا باید امتی به خاطر گناه پدرانشان عقوبت شوند؟ پس جایگاه (و لاتزر وازرة وزر أخری)سوره انعام (6): آیه 164. (هیچ کس وزر دیگری را متحمل نخواهد شد) چه خواهد شد؟

3 - آیا این اعتقادات نژادپرستانه در اسلام جایی دارد؟ و مگر ملاک برتری در اسلام به تقوا نیست ؟ ضمنا همین مطلب را در عهد عتیق یافته ام با کمی تفاوت.

جواب: به جاست نکته های زیر مورد توجه واقع شود:

ما حق نداریم هر چیزی را که در جایی نقل شده به دین و اولیای دین نسبت دهیم؛ برای نسبت دادن هر چیزی باید اطمینان حاصل شود، و برای حصول اطمینان باید کلام منقول مخالف حکم عقل و محکمات دینی نباشد؛ حتی در مورد ظواهر قرآن کریم که سند آن قطعی است اگر ظاهر آیه ای مخالف حکم عقل باشد ظاهر آن مراد نیست و باید تأویل نمود، مانند آیه شریفه (الرحمن علی العرش استوی)سوره طه (20): آیه 5. (خداوند بر تخت قرار گرفت) یا (و جاء ربک ...)سوره فجر (89): آیه 22. (خدای تو آمد...).

همین ملاک در روایات فقهی و غیرفقهی نیز جاری است. روایت مذکور که با حکم عقل و محکمات دینی مخالف است از سنخ اسرائیلیات است که در اخبار ما وارد شده است، و نظیر آن در باب 9 سفر تکوین ذکر شده است. عقل سلیم هیچگاه نسبت ذکر شده به حضرت نوح (ع) را نمی پذیرد، این نسبت با شئون پیامبری همچون حضرت نوح (ع) تناسب ندارد. وانگهی اصل موضوع نیز برخلاف واقع است؛ زیرا چنین نیست که همه اولاد "حام" و "یافث" از سیاهان و اتراک و سقالبه عبید و بردگان سفیدپوستان باشند. از طرف دیگر بسیاری از نزدیکان و صحابه پیامبراسلام (ص) همچون بلال حبشی و غیره سیاه پوست بودند. ملاک فضلیت و برتری، رنگ و نژاد نیست؛ بلکه تقواست: (ان اکرمکم عندالله اتقیکم)سوره حجرات (49): آیه 13. (همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما می‎باشد.) از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "لافضل لعربی علی عجمی، و لا لابیض علی أسود الا بالتقوی." (هیچ عربی بر غیر عرب، و هیچ سفیدپوستی بر سیاه پوست فضیلتی ندارد مگر به تقوا.) و این یکی از امتیازات و

ناوبری کتاب