صفحه ۵۷

جواب: احکام تابع موضوع خود می‎باشند، در سال یک شب قدر وجود دارد؛ ولی این شب برحسب بلاد شرقی و غربی متغیر است؛ در هر منطقه احکام شب قدر تابع شب قدر منطقه خودشان می‎باشد و مقدرات مردم همان منطقه در شب قدر خودشان مشخص می‎شود. مانند احکام مثلا شب جمعه که در هر منطقه شب جمعه خودشان معیار است.

(سؤال 1063) من هرگز به خود اجازه رد حدیثی را نمی دهم، و لکن حدیث زیر را نتوانستم باور کنم؛ از این رو آن را مطرح می‎کنم. در کتاب علل الشرایع در بابی که علت به وجود آمدن نژاد سیاه پوست و ترک و سقالبه (قومی که از نژاد اسلاو هستند) و یأجوج و مأجوج را ذکر می‎کند، با ذکر سندی از جناب عبدالعظیم حسنی از حضرت امام هادی (ع) روایتی به این مضمون نقل شده است:

نوح (ع) دوهزار و پانصد سال زندگی نمود، روزی در حالی که در کشتی خود خوابیده بود بادی وزید و لباس او کنار رفت و عورتش پیدا شد، سپس دو فرزند او به نام "حام" و "یافث" از این ماجرا خندیدند و فرزند دیگر نوح به نام "سام" آنها را سرزنش و از خندیدن منع کرد و تلاش نمود عورت پدر را بپوشاند، ولی "حام" و "یافث" مانع از آن می‎شدند؛ تا بالاخره نوح از خواب بیدار شد و دید آنها می‎خندند، از علت خنده سؤال کرد و "سام" او را از ماجرا مطلع نمود؛ آنگاه حضرت نوح (ع) دست به سوی آسمان برای دعا و نفرین بلند کرد و از خدا خواست که رنگ آب صلب - یعنی نطفه - حام را سیاه نماید تا فرزندان او سیاه چهره شوندو رنگ نطفه یافث را تغییر دهد؛ و خداوند دعای او را مستجاب نمود، و لذا تمام سیاه پوستان از نسل "حام"، و تمام ترکها و سقالبه و یأجوج و مأجوج و مردم چین از نسل "یافث" و تمام سفیدپوستان از نسل "سام" هستند. و سپس نوح به "حام" و "یافث" گفت: خداوند نسل شما را تا روز قیامت برده و عبید نسل "سام" قرار می‎دهد؛ زیرا او به من احسان نمود و شما عاق و مورد لعن من قرار گرفتید، و تا ابد علامت آن احسان و این لعنت در نسل شما باقی خواهد ماند.

حال سؤالات من از این قرار است:

1 - آیا سیاهان و... همگی از نسلی لعنت شده و عاق شده اند؟ و همگی تا روز قیامت ذلیل و برده می‎باشند؟

ناوبری کتاب