صفحه ۵۶۸

مسائل مستحدثه

(سؤال 2594) با توجه به پیشرفتهای علمی و امکان مسافرت انسانها به سیارات دیگر:

الف - آیا اصولا مسافرت به کرات و سیارات و تحقیق و تفحص پیرامون آن جواز شرعی دارد؟

ب - در صورت عدم منع شرعی کیفیت ادای تکالیف شرعی در فضا و سیارات چگونه خواهد بود؟

ج - تعیین قبله در سیارات دیگر چگونه است ؟ و آیا قبله در سیارات دیگر و در فضا همانند زمین خواهد بود؟

د - با توجه به متفاوت بودن موقعیت فلکی سیارات دیگر با زمین، تعیین اوقات شرعی چگونه است و چه شاخصه ای دارد؟ جواب:الف - دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد؛ مگر این که احتمال خطر به حدی باشد که چنین سفری عقلایی نباشد.

ب - معلوم است که کرات سماوی تقریبا نظیر زمین و غالبا دارای شب و روز هستند. بنابراین احکام شب و روز و ماه و سال را دارند؛ و اگر نداشته باشند هم بنابر احتیاط باید روی حساب کره زمین اعمال را انجام دهند.

ج - به سمت کره زمین بایستند کافی است.

د - اگر شب و روز متعارف داشته باشند، طبق شب و روز آنجا؛ وگرنه برحسب شب و روز متوسط زمین اعمالشان را تنظیم می‎نمایند.

(سؤال 2595) آیا احکامی که در فقه اسلامی درباره جهاد ابتدایی، ارتداد، نجاست کفار، امربه معروف و نهی از منکر و... وجود دارد، زمینه ساز نوعی خشونت دینی نیست ؟

ناوبری کتاب