صفحه ۵۶۶

دیه قتل خطائی با عدم تمکن قاتل یا از بیت المال جبران می‎شود، و یا همان گونه که امروز رایج می‎باشد به وسیله بیمه تأمین خواهد شد. و نظیر همین حکم در جراحات خطائی نیز جاری می‎باشد.

(سؤال 2588) در قانون مجازات اسلامی دیه جراحت های کمتر از موضحه به عهده خود جانی می‎باشد، نظر جنابعالی چیست ؟

جواب: در فقه شیعه از ثلث دیه نفس به بالا بر عهده عاقله است و کمتر از آن بر عهده خود جانی است؛ و آن هم در صورت ثبوت به بینه نه اقرار یا صلح طرفین، زیرا در این دو صورت بر عهده خود جانی است.

(سؤال 2589) آیا جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز بر عهده عاقله می‎باشد؟

جواب: عمل نابالغ و مجنون هر چند عمد باشد در حکم خطا است، زیرا از عقل کامل محروم می‎باشند؛ و بر عهده عاقله است.

(سؤال 2590) آیا ضمان عاقله یک ضمان تکلیفی است یا ضمان وضعی و یا هر دو؟

جواب: ضمان عاقله یک حکم وضعی است که مستعقب حکم تکلیفی می‎باشد.

(سؤال 2591) آیا پرداخت ارش همانند دیه مؤجل است یا فوری ؟

جواب: دیه جراحات اگر بیش از ثلث باشد، و دیه قتل هر دو در خطا به اقساط سه ساله پرداخت می‎شود؛ و ارش نیز حکم دیه را دارد.

(سؤال 2592) آیا در صدمات وارده بر بدن حکم دیه یکی است که در زن اگر به ثلث برسد به نصف برمی گردد؟

جواب: دیه زن تا ثلث دیه با دیه مرد مساوی است؛ و در زاید بر ثلث، دیه زن نصف دیه مرد است.

دیه اهل کتاب

(سؤال 2593) تعدادی از همکاران اینجانب در مجلس شورای اسلامی که از اقلیت های مذهبی می‎باشند سؤال زیر را از حضرتعالی دارند؛ خواهشمندم با پاسخ آن، اینجانب و آنان را مستفیض فرمایید:

ناوبری کتاب