صفحه ۵۵۸

(سؤال 2569) دو مقنی به طور مشترک چاهی را حفر می‎کردند و دسته سطل خاک کشی آنها مورد اطمینان هیچ کدام نبوده و هر دو احتمال پاره شدن آن را می‎داده اند، و بالاخره با پاره شدن آن و اصابت به سرفردی که ته چاه بوده باعث مرگ او می‎شود؛ آیا هردو ضامن هستند یا یک نفر از آنان ؟

جواب: با فرض این که هر دو به خطرناک بودن آن توجه داشته اند و مقتول سطل را پر کرده و درخواست کشیدن نموده، فوت او ظاهرا مستند به هر دو می‎باشد و دیه تنصیف می‎شود.

(سؤال 2570) شخصی که راهنمای بچه ای بوده سلاحی در اختیار او جهت آموزش می‎گذارد و تصادفا تیرها به راهنما اصابت کرده و او را کشته است؛ آیا راهنما بدون اجازه والدین حق داشته سلاح در اختیار بچه نابالغ بگذارد؟ آیا مقتول معاون قتل خود حساب نمی شود؟ و بالاخره دیه او به عهده چه کسی است ؟

جواب: در فرض سؤال آن راهنما حق نداشته اسلحه را در اختیار بچه غیربالغ قرار بدهد؛ و چون خود او با تیر بچه به قتل رسیده است بنابراحتیاط واجب باید عاقله بچه (یعنی خویشاوندان پدری او) با ورثه مقتول با مصالحه، رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2571) شخصی عاقل سلاح را برای تمرین تیراندازی و نشانه گیری به دست پسربچه صغیر می‎دهد، با توجه به این که سلاح در حالت رگبار بوده و پسر بچه نتوانسته آن را نگه دارد در نتیجه خود آن شخص که سلاح را به دست بچه داده بود به قتل می‎رسد؛ آیا دیه او به عهده عاقله آن صغیر است یا چون خود شخص باعث قتل خود بوده به عهده کسی نیست ؟

جواب: در فرض سؤال بنابراحتیاط واجب عاقله قاتل و ورثه مقتول با مصالحه رضایت یکدیگر را تحصیل نمایند.

(سؤال 2572) اگر شخصی از طریق غیر مستقیم باعث قتل پدر خود شود، مثلا دکتر گفته باشد: اگر خبر ناگهانی به او بدهند ممکن است سکته قلبی به او عارض شود و پسر خبر فوت خواهر را به پدر داده و او مرده است؛ آیا قتل او عمد است و مانع از ارث قاتل می‎باشد؟ خبردهنده پسر باشد یا دختر فرقی می‎کند یانه ؟

ناوبری کتاب