صفحه ۵۵

و تأثیر عمیق آن در هدایت و تعالی فکری مخاطبین خود چنین ضرورتی دیده نشد، یعنی رشد و بلوغ فکری مسلمانها که در اثر تعالیم قرآن و سنت پیامبر به دست آمد مانع وقوع تحریف اساسی و تغییر اصولی در قرآن و سنت و تعالیم اسلام شد و دیگر نیازی به دین جدید احساس نخواهد شد.

سلسله ادیان الهی همچون کلاسهای دانشگاهی است که هر یک در زمان خود ضرورت دارد تا برسد به آخرین کلاس که در آن دانشجویان به مرحله ای از رشد فکری و عقلی رسیده اند که دیگر نیازی به استاد ندارند و خودشان براساس موازین عقلی و معلومات دینی می‎توانند مسائل را حل نمایند.

(سؤال 1060) آیا در تورات و انجیل ظهور پیامبر اسلام (ص) پیش گویی شده بود؟ در کدام قسمت ؟

جواب: در تورات باب 42 کتاب اشعیای پیامبر اشاره به پیامبر اسلام شده است، و کلمه "برگزیده" ترجمه "مصطفی" است.

و در انجیل یوحنا باب 14 و 15 و 16 کلمه "تسلی دهنده" در اصل "فارقلیطا" بوده که به معنای بسیار ستوده یعنی "احمد" می‎باشد.

و در سوره صف آیه ششم از قرآن کریم از قول حضرت عیسی (ع) می‎خوانیم: (و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد)؛ یعنی: "حضرت عیسی گفت: من بشارت دهنده هستم به رسولی که بعد از من می‎آید و اسم او احمد است". هیچ یک از مسیحیان زمان پیامبر(ص) و نه دیگران که درصدد تخریب چهره اسلام و پیامبر بودند این کلام را تکذیب نکردند.

(سؤال 1061) ضرورت ظهور پیامبر اسلام در چه بود؟

جواب: در جای خود ثابت شده که حکمت و عدالت خداوند اقتضا می‎کند که مردم هر زمانی را از هدایت وحی و تعالیم آسمانی برحسب نیاز زمان محروم ننماید، و آنچه نیاز هر زمانی می‎باشد توسط پیامبران الهی به آنها ابلاغ گردد و اتمام حجت شود، لذا همان ضرورتی که برای ظهور و بعثت پیامبران قبل در زمان خودشان وجود داشت مشابه آن در زمان پیامبر اسلام نیز وجود داشت.

ناوبری کتاب