صفحه ۵۴

و اما در مورد انجیل اجمالا باید گفت: اناجیلی که فعلا در دست است چهار عدد می‎باشند و در موارد متعددی مطالب آنها با یکدیگر متعارض و متناقض است، که قهرا نمی توان گفت این تناقضات از طرف خداوند می‎باشد. از طرفی تاریخ حیات نویسندگان اناجیل اربعه یعنی: متی، مرقس، لوقا و یوحنا بعد از حضرت عیسی (ع) بوده است. پس چگونه می‎توان اطمینان پیدا کرد که انجیل اصلی یکی از اینهاست ؟

(سؤال 1059) اگر قائل شویم که تورات و انجیل تحریف گردیده اند چرا خداوند متعال از کتب خود همانند قرآن کریم محافظت ننموده است ؟

جواب: درست است که همه کارها و از جمله حفظ کتب آسمانی و ادیان الهی از تحریف منسوب به خداوند می‎باشد، ولی مسلم است که کارهای خداوند با اسباب و علل مربوطه انجام می‎شود. خداوند هیچ کاری را بدون اسباب و علل خود انجام نخواهد داد. عالم طبیعت عالم اسباب و مسببات است. "أبی الله أن یجری الامور الا باسبابها"، یعنی به خواست خداوند هر کاری جز با اسباب آن به جریان نخواهد افتاد. بدیهی است هر کاری سبب و علت خاصی دارد که جز آن نمی تواند علت آن باشد؛ چنین نیست که هر چیزی بتواند علت یا معلول هر چیز دیگر باشد. البته تأثیر علة العلل که خداوند می‎باشد در طول علل و اسباب ظاهری می‎باشد نه در عرض آنها؛ یعنی سببیت و علیت آنها به خواست و اراده حق تعالی خواهد بود، و هر وقت مصلحت دید آنها را از تأثیر خواهد انداخت.

حفظ کتب و ادیان آسمانی از تحریف و تغییر برحسب عادت، معلول رشد فکری و بلوغ مردمی است که مخاطب ادیان و کتب آسمانی قرار داشته اند. ملتهایی که به حد بلوغ فکری و رشد عقلی نرسیده باشند قدرت حفظ تعالیم و کتب ارسالی از طرف خداوند توسط پیامبران خود را ندارند، و قهرا آنها مورد طمع و تجاوز معاندین و مخالفین ادیان الهی قرار می‎گیرند. یکی از علل نیاز به تعدد پیامبران در طول تاریخ و تجدید ادیان در هر زمان همین است.

اما در مورد قرآن کریم و تعالیم پیامبر اسلام باید گفت با توجه به جامعیت این دین

ناوبری کتاب