صفحه ۵۳۲

جواب: در صورت ثبوت چند سرقت در یک جلسه یک حد بیشتر جاری نمی شود؛ و صحیحه بکیربن اعین نیز بر این امر دلالت دارد. (وسائل الشیعة، باب 9 از ابواب حد سرقت)

حد شرب خمر

(سؤال 2520) شخصی مشروبات الکلی مصرف می‎نماید و حداقل در هفته یک بار در حد افراط مشروب الکلی خورده و مست می‎نماید، اولا: مجازات این گونه افراد که در طول بیش از بیست سال به این ترتیب گذرانده اند از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است ؟ و ثانیا: آیا بر همسر و فرزندان این شخص واجب است به او احترام گذاشته و به گفته ها و خواسته هایش عمل نمایند؟

جواب: اگر قبل از ثبوت آن برای قاضی شرع توبه کند، حد از او ساقط می‎شود؛ و اگر قبل از توبه برای قاضی شرع ثابت شود و قبل از آن به همین علت حد نخورده باشد، حد آن هشتاد تازیانه است. و وظیفه همسر و فرزندان او این است که طبق موازین شرعیه او را نهی از منکر نمایند؛ و انجام دادن خواسته های مشروع او مانع ندارد، ولی انجام دادن خواسته های غیر مشروع او جایز نیست.

کیفر زندان

(سؤال 2521) امروزه یکی از کیفرهای متداول زندان است. آیا زندان در اسلام وجود دارد؟ و آیا به عنوان حد است یا تعزیر و یا غیر آن ؟

جواب: به طور کلی در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

1 - زندان به عنوان حد؛ مانند زندانی نمودن آمر به قتل، دزد در مرتبه سوم دزدی پس از اجرای حد در دو مرتبه قبل، و زن مرتد با شرایطی که برای آن گفته شده است.

2 - زندان به عنوان تعزیر نسبت به جرایم خاصی که حاکم شرع واجد شرایط می‎تواند مجرم را با شلاق یا زندان تعزیر نماید. و چون هدف اصلی در تعزیرات، اصلاح و تنبه مجرمان است، شلاق زدن و زندانی کردن مجرم باید این هدف را تأمین

ناوبری کتاب