صفحه ۵۳۱

(سؤال 2515) در مورد اجرای حد سرقت علاوه بر جمیع شرایط، آیا تقاضای قطع دست از طرف مال باخته نیز شرط است ؟ یا به مجرد شکایت نزد قاضی با فرض وجود شرایط دیگر، اجرای حد واجب است ؟

جواب: با فرض مراجعه مسروق منه به قاضی شرع جامع الشرایط و حکم او و تحقق شرایط قطع دست، درخواست قطع از طرف او شرط نیست.

(سؤال 2516) چنانچه قبل از طرح شکایت نزد قاضی اموال مسروقه توسط اداره آگاهی کشف و از سارق اخذ و جهت تحویل به مالک نگهداری شود، آیا با فرض علم مالک به آن، شکایت او در اجرای حد مؤثر است ؟

جواب: شکایت مسروق منه لازم است ولی تحویل گرفتن مسئولین اداره آگاهی موجب سقوط حد نمی شود.

(سؤال 2517) دست سارق را که قطع می‎کنند، آیا مال خودش محسوب می‎شود یا مال دولت ؟ زیرا وقتی که دست قطع می‎شود اگر فورا دست را وصل نمایند و بخیه کنند جوش می‎خورد.

جواب: مال دولت نیست، ولی قاضی شرع می‎تواند دستور دفن آن را بدهد؛ و اعطای آن به صاحب دست به منظور پیوند خالی از اشکال نیست.

(سؤال 2518) با توجه به این که سرقت تعریف شده در کتب فقهی سرقت حدی است، آیا عملی که یکی از شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، اطلاق سرقت بر آن در شرع شده است یا خیر؟

جواب: بر ربودن پرندگان یا سنگ اطلاق سرقت شده، ولی حد جاری نیست. (وسائل الشیعة، باب 22 و 23 از ابواب حد سرقت) و همچنین بر مانع زکات و مهریه زن و نیت عدم ادای دین تعبیر به سرقت شده است (وسائل الشیعه، باب 27 از ابواب حد سرقت) ولی حد جاری نیست.

(سؤال 2519) فردی مرتکب چندین سرقت حدی می‎شود، بعد از کشف و اثبات آنها آیا یک حد بر او جاری می‎شود و این حد ساقطکننده حدهای قبلی است، و یا باید حد دیگری بر او جاری شود؟

ناوبری کتاب